Home Forum nauczycieli Materiały edukacyjne

The Best of porn movies and over 1500 famous pornstars at our porn web site.

Praca z filmem na lekcji języka obcego – jak skutecznie zapamiętać nowe słówka i utrwalić już znane PDF Drukuj Email

W dobie cywilizacji medialnej nauczyciel na lekcji języka obcego ma możliwość korzystania z różnorodnych środków multimedialnych dobierając je tak, aby były atrakcyjne, aby odpowiadały zainteresowaniom uczniów i aby były dostosowane poziomem do stopnia znajomości języka obcego odbiorców. Ponieważ warunkiem zapamiętywania  jest ciągłe przypominanie sobie tego, co poznaliśmy, nauczyciel powinien stworzyć na lekcji takie sytuacje, w których uczniowie będą powtarzać nowo poznane słowa czy struktury.
Aby osiągnąć wymagania, które zostały określone w nowej podstawie programowej, należy zapewnić uczniom kontakt z autentycznym językiem poprzez dostęp do autentycznych materiałów  takich jak filmy, Internet, czasopisma, literatura itp.

Chciałabym zaproponować lekcje języka niemieckiego z filmem. Obecnie wydawnictwa oferują bogate zestawy pomocy dydaktycznych zwiększających efektywność nauczania i ukierunkowanych na potrzeby ucznia. Należy do nich m.in. bogate zaplecze multimedialne (filmy DVD, platformy e-learningowe, podręczniki interaktywne). Osoby, które nie pracują z takimi seriami mogą znaleźć ciekawe materiały np.: w bibliotece Instytutu Goethego w Częstochowie. Lekcje z filmem można przeprowadzić nawet wśród uczniów rozpoczynających naukę języka, albowiem na rynku znajdziemy materiały dostosowane do każdego stopnia zaawansowania językowego.  Istotne jest, aby na początku zajęć uczniowie zostali zapoznani z planem lekcji. Uwaga uczniów zostaje najpierw skierowana na nowe słówka (ok. 10), których poznanie jest jednym z celów lekcji. Każde z tych słów jest wprowadzane poprzez ilustrację, rekwizyty, w krótkim kontekście zdaniowym,  na podstawie którego uczniowie sami odgadują polskie znaczenie słowa. W ten sposób aktywizujemy zmysł wzroku i słuchu. Nowopoznane słowa uczeń będzie słyszał również w dialogach podczas odtwarzania filmu, następnie będzie wykonywał ćwiczenia, w których będzie musiał je stosować. Kolejna faza powtarzania nowych słów będzie miała miejsce w domu (uzupełnienie tekstu z lukami). Dzięki powtarzaniu uczeń dłużej przechowa informacje w pamięci krótkotrwałej, a po kolejnej serii ćwiczeń nowe słownictwo ma szansę przejść do pamięci długotrwałej. Poza tym oglądając film, uczniowie przypominają sobie słowa poznane już na poprzednich lekcjach.  Warto zwrócić uwagę na to, aby film nie był zbyt długi szczególnie dla  uczniów rozpoczynających naukę języka; aby zrozumieć istotne informacje należy dany film, bądź fragmenty obejrzeć kilka razy.  Powtarzalność sprzyja zrozumieniu i zapamiętaniu pewnych sekwencji. Zatrzymując obraz motywujemy ucznia do wnikliwego odbioru, można porozmawiać o uczuciach, wyglądzie bohatera, miejscu akcji itp. Stosując na lekcji metodę audiowizualną wykorzystujemy obraz (bodziec wzrokowy), reakcję językową (wypowiedź ustna), dźwięk i muzykę (wpływają na emocje odbiorców). W czasie projekcji  filmu uczniowie mają okazję zobaczyć, jak wygląda życie codzienne nastolatków w Niemczech oraz jakie zabytki występują  mieście, w którym film był kręcony. Oglądając film uczeń przyswaja sobie nie tylko język obcy, lecz również poznaje nową kulturę. Stwarza to także okazję do zastanowienia się nad własną tożsamością.

Stosowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych wspiera rozwój logicznego i twórczego myślenia, spostrzegawczość, jak również  funkcje wzrokowe i słuchowe, które mogą rozwijać się nieharmonijnie u uczniów z dysleksją.

Ponieważ media są nieodłączne w naszej rzeczywistości, warto pokazać uczniom, jak za ich pomocą mogą zdobywać i rozwijać kompetencje językowe w sposób atrakcyjny, w sytuacjach autentycznych, w jakich sami mogą się kiedyś znaleźć.

Anna Rycharska-Tałaj
Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej-Curie
w Częstochowie

Bibliografia:

 1. Bąbel Przemysław, Wiśniak Marzena: Jak uczyć, żeby nauczyć, WSiP Warszawa 2008.
 2. Języki obce w szkole. Tomczuk Dorota: Metody audiowizualne i media w nauczaniu języków obcych.
 3. Treffpunkt Berlin 1. Kurs języka niemieckiego. Płyta DVD i broszura z dialogami. LektorKlett.

SCENARIUSZ LEKCJI Z FILMEM

Przedmiot: język niemiecki

Temat: Projekcja filmu: Treffpunkt Berlin, odcinek pt: „Arbeit.”

Forma pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Metody: audiowizualne

Pomoce dydaktyczne: film DVD Treffpunkt Berlin, odtwarzacz DVD, tablica, pisaki, ksero z ćwiczeniami, magnesy

Cele główne:

 • - rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu
 • - utrwalenie i poszerzanie zasobów leksykalnych
 • - ćwiczenie poprawnej pisowni i wymowy
 • - doskonalenie umiejętności wypowiadania się w języku obcym
 • - poszerzenie wiedzy realioznawczej.

Cele operacyjne:

 • - uczeń rozumie treść filmu
 • - uczeń potrafi odpowiadać na pytania dot. treści filmu
 • - uczeń potrafi uporządkować zdania w odpowiedniej          kolejności
 • - uczeń potrafi streścić obejrzany fragment filmu
 • - uczeń potrafi uzupełnić tekst z lukami

Przebieg lekcji

I. Część wstępna:

1. Powitanie uczniów.

2. Sprawdzenie listy obecności.

3. Sprawdzenie pracy domowej.

4. Rozgrzewka językowa.

II. Część podstawowa:

1. Wprowadzenie nowego słownictwa w odpowiednich kontekstach.

2. Projekcja filmu. Uczniowie oglądają po raz pierwszy film “Treffpunkt Berlin”  – dziewiąty odcinek  pt: „Arbeit”; film trwa 9 minut.  Zadaniem uczniów jest podanie imion bohaterów filmu i określenie miejsca akcji. Imiona bohaterów zostają zapisane na tablicy.

3. Uczniowie oglądają fragment filmu (trwający 4 minuty). Uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy. Każda z grup dostaje fragment dialogu w postaci nieuporządkowanych zdań (10 zdań). Uczniowie muszą uporządkować  zdania według kolejności ich występowania w prezentowanych sekwencjach. Prezentacja ćwiczenia następuje na forum klasy – uczniowie czytają dialog z podziałem na role.

III. Część końcowa:                                                                                                                                                                1. Uczniowie streszczają obejrzany film.

Jako pomoc nauczyciel przypina na tablicy za pomocą magnesów schemat ze słówkami, które będą potrzebne do budowy zdań (od 6 do 10 zdań):

Die Mutter   -   fahren   -   Frankfurt

Die Mutter fährt nach Frankfurt.

2. Praca domowa polega na uzupełnieniu  tekstu z lukami. W zadaniu podano brakujące słowa, które należy wstawić w odpowiednie miejsca.

3. Ocena aktywności uczniów.

ANKIETA PO LEKCJI JĘZYKA OBCEGO

Ankieta jest skierowana do uczniów po przeprowadzonej lekcji z filmem w języku obcym. Na podstawie tej ankiety nauczyciel będzie mógł sprawdzić m.in. jak czy lekcja z wykorzystaniem technik multimedialnych jest dla uczniów atrakcyjna, w jaki sposób uczeń najefektywniej pracuje, co zmieniłby w przeprowadzonej lekcji oraz czy dostrzega przydatność poznanego słownictwa w życiu, w sytuacjach, w jakich może się kiedyś znaleźć.

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.

1. Lekcja przebiegła:
a) w żywym tempie    
b) w atmosferze stresu    
c) w bardzo wolnym tempie

2. Lekcję z filmem uważam za:
a) ciekawą i atrakcyjną
b) nie ma dla mnie znaczenia, czy na lekcji wykorzystywane są multimedia
c) nudną

3. Poziom językowy filmu:
a) był dostosowany do poziomu klasy
b) był zbyt prosty
c) był zbyt trudny

4. Preferuję pracę:
a) indywidualną        
b) w parach        
c) w większych grupach

5. Większość słów i zwrotów usłyszanych w filmie:
a) poznałem na poprzednich lekcjach         
b) poznałem na dzisiejszych zajęciach

6.  Najlepiej zapamiętuję nową leksykę:
a) gdy skojarzę nowe słowo z obrazem    
b) gdy nowe słowo jest głośno artykułowane      
c) gdy zapiszę nowe słowo w zeszycie

7. Jestem w stanie streścić obejrzany film:
a) samodzielnie              
b) mając do dyspozycji kluczowe słowa     
c) nie jestem w stanie (nawet przy pomocy kolegów lub nauczyciela)

8. Zwroty użyte w usłyszanych dialogach:
a) będę mógł zastosować, jeśli znajdę się w podobnej sytuacji
b) będę mógł zastosować tylko w szkole
c) raczej mi się nie przydadzą

9. Nauczyciel był:
a) dobrze przygotowany do lekcji
b) średnio przygotowany do lekcji
c) nieprzygotowany do lekcji

10. W przeprowadzonej lekcji zmieniłbym:
a) nic
b) ............................................................................................................................................

 

Her zaman siki����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½ sekt����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¶r����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¼nde bir numara olmay����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������± hedeflemi����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½ olan firmam����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±z, sizin i����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������§in taze taze porno videolar ����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������§ekmektedir. Hatta bu aralar lezbiyen porno kategorisinde yo����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½unla����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½m����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¿����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������½ bulunmaktay����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±z. Asl����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±nda bana sorarsan����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±z ben her zaman hd porno kasal����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½���¯���¿���½������¯������¿������½����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������±m derim ama dinleyen yok.

Valid XHTML and CSS.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wicej informacji na stronie Nota prawna.

Rozumiem polityk stosowania plikw cookies.

EU Cookie Directive Module Information