Aktualności
Informacja o RODN WOM (struktura, adresy, telefony)
Doskonalenie nauczycieli
STUDIA
PODYPLOMOWE
Reforma Programowa
Bezpieczeństwo w szkole
E-PLATFORMA MOODLE
Konkursy przedmiotowe
Konkursy inne
Forum nauczycieli
Kwartalnik Nauczycielski
Programy nauczycieli
Materiały edukacyjne
Inne
Kształcenie integracyjne
Edukacja Elementarna w teorii i praktyce
Edukacja Artystyczna i Regionalna
Testy sprawdzające
Projekt - Miejsca Pamięci
Zarządzanie w oświacie
Projekty Europejskie
European Projects
Działalność naukowo-badawcza
Konferencje interdyscyplinarne
Zamówienia Publiczne Konkursy na stanowiska
Galeria
Publikacje zwarte
Częstochowski Biuletyn Oświatowy [CBO]
Przydatne linki
Portal pocztowy*

*  tylko dla zarejestrowanych użytkowników


- Informacje RSS


Informacje o RODN "WOM"
w Częstochowie

Click for Częstochowa, Poland Forecast

Jeśli masz jakieś pytania napisz:

W sprawach dotyczących serwisu internetowego proszę o kontakt z webmaster'em

 

Odwiedziło nas do tej pory:
1370734
internautów


Aktualnie stronę ogląda:
website stats
Tu znajduja sie osoby zaglądajęce na nasz serwis:

Wydawnictwo umożliwiające nauczycielom wymianę własnych doświadczeń


  Spis treści   Autorzy publikacji
  Zasady przygotowania publikacji   Terminy przyjmowania artykułów


 MARZEC 2009   CZERWIEC 2008   CZERWIEC 2007   MARZEC 2007   STYCZEŃ 2007   WRZESIEŃ 2006   CZERWIEC 2006   MARZEC 2006   GRUDZIEŃ 2005   CZERWIEC 2005   GRUDZIEŃ 2004   WRZESIEŃ 2004   CZERWIEC 2004   MARZEC 2004   GRUDZIEŃ 2003   WRZESIEŃ 2003   CZERWIEC 2003   MARZEC 2003   GRUDZIEŃ 2002   WRZESIEŃ 2002   CZERWIEC 2002 

Spis treści

WRÓĆ

 


PROGRAM WYCHOWAWCZY NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO

Małgorzata Kołodziejska, nauczycielka kształcenia zintegrowanego, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie


Misja: Mały uczeń, europejczyk, lasaljańczyk w drodze ku dorosłości

Wstęp

Podstawowym zadaniem wychowania współczesnego młodego człowieka jest umiejętne stworzenie warunków dorośnięcia do zadań wynikających z perspektywy rozwoju określonego społeczeństwa, bądź społeczeństw. Obok uważanej za podstawową funkcję wychowania przekazywanie kultury z pokolenia na pokolenie wyłania się problem tolerancyjnego uspołecznienia poprzez włączenie dziecka z wiekiem w coraz liczniejsze i bardziej zróżnicowane pod względem wpływów wychowawczych grupy społeczne oraz grupy rówieśnicze.

Nauczanie zintegrowane jako pierwszy szczebel systemu kształcenia szkolnego musi z jednej strony brać pod uwagę istniejące już powiązania społeczne wychowanka, którym do tej pory był on poddany a oddziaływania zmierzające do tego by w procesie wychowania i uspołecznienia nastąpiła interioryzacja wartości i norm uznawanych i egzekwowanych w szkole o charakterze katolickim.

Ideą przewodnią wychowania małych dzieci w duchu lasaljańskim jest odejście od przesyconej pseudoprawdami sztucznej rzeczywistości ku prawdziwej miłości braterskiej:

„Prawdziwy nauczyciel – wychowawca to ten, co przedłuża we współczesności działanie Jezusa Chrystusa, głosząc Jego prawdę (...) i w Nim odkrywa godność dziecka, program i cele wychowania, ideał osobowości.”

Kompilując ideę przewodnią nauczania zintegrowanego, czyli ukazywanie dzieciom scalonego obrazu świata za pomocą umiejętnej integracji treści i metod w zakresie wszystkich kręgów nauczania z ideą wychowania lasaljańskiego to powstaje reguła nauczania i wychowania dla nauczyciela i ucznia : „Niech twoi uczniowie nawykną do rzetelności w słowach, niech czują wstręt do obłudy jak i do kłamstwa. Gdy coś twierdzą, niech mówią : jest tak oto lub tak nie jest”. (Br. S.R. Rybicki, Św.Jan de La Salle, s.106 ).

Aby wystąpiło postulowane zachowanie w połączeniu ze skutecznością oddziaływania pedagogicznego niezbędne jest ze strony nauczyciela zaspokajanie wielostronnych potrzeb dzieci takich jak potrzeba bezpieczeństwa, aktywności poznawczej, ruchowej, uznania, szacunku, ekspresji. Takie zachowania zapewniają właściwe podmiotowe relacje między małym uczniem a nauczycielem, dobre samopoczucie w szkole, wzmacnianie motywacji oraz chęci podejmowania coraz nowych wyzwań.

CELE WYCHOWANIA

Praca wychowawcza pionu nauczania zintegrowanego prowadzona w okresie największej poddatności psychiki dziecka na oddziaływanie pedagogiczne, jest wielostronną działalnością, w której wychowanie, samowychowanie, praca opiekuńczo – wychowawcza ściśle łączą się z nauczaniem – uczeniem się i jest ukierunkowana na ukształtowanie osobowości dziecka zgodnie z systemem wartości humanistycznych.

Realizacja treści programu wychowawczego pionu zintegrowanego ma w szczególności na celu

 • wszechstronny rozwój aktywności własnej dziecka, bez której udziału rozwój psychiczny dziecka nie mógłby w ogóle dokonywać się i przebiegać

 • świadome oddziaływanie na psychikę wychowanka zmierzające do odpowiedniego ukształtowania jego osobowości w duchu wartości humanistycznych i chrześcijańskich

 • rozwijanie procesu asymilacji polegającej na przyswajaniu przez dziecko nowych informacji o świecie zewnętrznym i włączaniu ich do schematów czynności, jakimi ono w danym wieku rozporządza oraz akomodacji, czyli dostosowywania się przez dziecko do nowych warunków zewnętrznych przez zmiany i przekształcenia

 • rozwinięcie zdolności i możliwości dziecka poprzez zapoznanie się w toku własnej działalności z dorobkiem historycznym gatunku ludzkiego, kontaktem społecznym z innymi ludźmi

 • ukształtowanie właściwego sposobu oceniania postępowania własnego, kolegów i innych osób

 • wyrobienie emocjonalnych i racjonalnych więzów z Bogiem, Ojczyzną i ideą pokojowego współistnienia i współpracy

 • rozbudzenie potrzeby dalszego kształcenia i samodoskonalenia oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań

Oddziaływania wychowawcze winny ukształtować następujące postawy i umiejętności, aby uczeń:

 1. Był:

  • otwarty

  • samodzielny

  • asertywny

  • wrażliwy

  • koleżeński

  • uspołeczniony

  • tolerancyjny

  • kulturalny

  • umiejący wyrazić swoje potrzeby

  • znający prawa i obowiązki ucznia

  • przestrzegający zasad ogólnochrześcijanskich

 2. Znał zasady bezpieczeństwa

  • zna i przestrzega zasad ruchu drogowego

  • bezpiecznie porusza się w szkole i poza nią

  • zna drogę do szkoły i potrafi bezpiecznie się po niej poruszać

  • zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej

  • zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw w domu i szkole

 3. Realizował zasady dobrego wychowania

  • szanuje i jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka

  • szanuje zasady współdziałania w grupie

  • dba o dobre imię szkoły i jej pozytywny wizerunek

  • odnosi się z szacunkiem do dziedzictwa kulturalnego narodu, wspólnoty lokalnej, szkoły i rodziny

 4. Przestrzegał zasad służących zachowaniu zdrowia

  • rozumie, że życie i zdrowie człowieka jest najwyższą wartością

  • stosuje zasady higieny pracy i wypoczynku

  • wie, jak się zachować w sytuacjach zagrożenia życia

  • dostrzega zagrożenia cywilizacyjne w odniesieniu do siebie i innych

 5. Reprezentował postawy ekologiczne

 6. zna i rozumie nierozerwalne relacje pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem

 7. dostrzega problemy ekologiczne wybranych regionów Polski z uwzględnieniem własnego regionu

 8. na miarę swoich możliwości przeciwdziała degradacji środowiska

 9. Był przygotowany do korzystania z dorobku dziedzictwa narodowego :

  • zna historię i kulturę swojego regionu

  • przyjmuje prawidłowe postawy wobec symboli narodowych, tradycji i obrzędów

 10. Posiadał podstawy wychowania moralno-duchowego

  • kieruje się zasadami zawartymi w Dekalogu

  • swoją postawą podkreśla szacunek wobec pracy swojej i innych

  • przyjmuje prawidłowe postawy wobec symboli i obrzędów religijnych

  • zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła

  • wie kim był patron szkoły

  • zachowuje się i postępuje zgodnie z duchem lasaljańskiego systemu wychowania.

Realizacja programu wychowawczego

Realizacja programu wychowawczego nauczania zintegrowanego wymaga szczególnie starannego doboru metod i form pracy.

Szkoła i nauczyciel spełniają skutecznie swoje zadanie zamierzonego i celowego oddziaływania na dzieci jako na jednostki i członków klasy – oraz na zespoły dziecięce wtedy, gdy opierają swoje poczynania na wnikliwej ich znajomości. Aby skutecznie poznać środowisko klasowe należy przede wszystkim stosować metodę obserwacji.

Do zbadania cech osobowości i zachowania się jednostek na tle klasy i innych środowisk należy używać metod: kwestionariuszy, ankiet, testów, planowej obserwacji (dokumentowanej i przygodnej), wywiadu z rodzicami i wychowawcami, rozmowy z uczniami, analizy dokumentacji szkolnej, metod socjometrycznych.

Powyższe metody przeznaczone są dla wychowawcy, którego celem jest poznanie życia społecznego klasy, jako zespołu rówieśników, w której toczy się i różnie układa swoiste życie społeczne , ukryte często przed okiem dorosłych. Owo poznanie jest niezbędne do zbadania samopoczucia poszczególnych uczniów w klasie.

Samopoczucie dziecka ma ogromny wpływ na samoocenę dziecka, która jest podstawą jego rozwoju umysłowego i uczuciowego.

Organizując pracę wychowawczą zawsze należy opierać się na metodach problemowych. Specyfika bowiem tego etapu rozwoju polega na szybszej interioryzacji pożądanych form zachowań poprzez bezpośrednie, praktyczne działanie. W procesie początkowego kształcenia-wychowania można również stosować metody podające, np. wykład lub opowiadanie, ale oczekiwane efekty są zdecydowanie niższe niż w metodach poszukujących.

Treści w postaci celów operacyjnych i zadań wraz z ewaluacją

Klasa I

Cel wychowania: Dziecko czuje się bezpiecznie w szkole

Efekty działań wychowawczych:

Dziecko:

 • zna i rozumie pojęcia: bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w klasie i na przerwie, zasady bezpiecznej gry i zabawy w szkole i domu, bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej

 • zna wybrane zasady ruchu drogowego wraz z oznaczeniami

 • potrafi zwrócić się o pomoc do odpowiednich osób w szkole

 • stara się rozróżniać dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio zareagować

Cele operacyjneZadaniaSposób ewaluacji
Tworzymy naszą klasową rodzinęPoznajemy imiona i nazwiska kolegów- „kłębek włóczki”
Ustalamy zasady utrzymywania ładu porządku klasy lekcyjnej, dbania o wspólną własność.

Ustalamy zadania dyżurnych klasowych. Wyjaśniamy pojęcie właściwego stosunku do kolegów , nauczycieli, pracowników szkoły.

Przyjmujemy zasady postępowania wobec siebie-koleżeńskość, wzajemna pomoc i życzliwość podczas nauki i zabawy.

Analiza przyjętego systemu nagradzania lub karania postaw w klasowej rodzinie:

-rodzice

-nauczyciele

-Dyrekcja szkoły

Sondaż wśród uczniów dotyczący potrzeby ustalania kryteriów i norm zachowań w klasie.

Ustalamy zasady dobrego wychowaniaTworzymy niepodważalne zasady współpracy w grupie, wzajemnego szacunku i tolerancji- słowny test zdań niedokończonych

Wybór najtrafniejszych spostrzeżeń uczniów i spisanie w formie kodeksu.

Analiza kodeksu:

- nauczyciele nauczania zintegrowanego

- uczniowie innych klas

Poznajemy kim jesteśmy i skąd pochodzimySystematyzujemy najważniejsze dla nas pojęcia:

Dom rodzinny, członkowie rodziny, ich zajęcia i obowiązki, miłość i szacunek do rodziców – gry dramowe;

Nasza Ojczyzna – Rzeczpospolita Polska, godło i flaga państwowa – uczestnictwo w uroczystościach państwowych

Sondaż wśród uczniów i rodziców dotyczący podziału ról w rodzinie. Analiza postaw uczniów

- wychowawca

- Dyrekcja szkoły

- uczniowie innych klas

Zmierzamy ku BoguRegularnie uczestniczymy w imprezach o charakterze religijnym – różne formy ekspresji:

- teatralna

- przedstawienia

- plastyczna

– plakaty, gazetka ścienna,

- muzyczna

– śpiewniki

Poznajemy patrona szkoły – Św. Jana de La Salle :

- konkursy plastyczne

- formy ekspresji słowno-muzycznej

Analiza postaw moralno- duchowych:

- wychowawca

- Dyrekcja szkoły

- Rodzice

- Inni uczniowie


Klasa II

Cel wychowania: Dziecko zna prawa i obowiązki ucznia

Efekty działań wychowawczych:

Uczeń:

 • jest sprawiedliwy w stosunkach koleżeńskich

 • wykazuje wzajemne zrozumienie, poszanowanie godności innych osób

 • jest opiekuńczy w stosunku do młodszych kolegów

 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania

 • szanuje i dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i młodszych kolegów

 • rozumie potrzebę obcowania z kulturą i sztuką jako źródłem wzruszeń i wiedzy o świecie

 • dostrzega swoją przynależność do narodu i społeczności ogólnoludzkiej

Cele operacyjneZadaniaSposób ewaluacji
1.Układadamy własny zestaw praw i obowiązków ucznia kl. IIOrganizujemy sejmik- ustalamy zasady dyskusji, pozwalamy każdemu wyrazić swoją opinię – burza mózgów

Sondaż wśród uczniów poświęcony ważności respektowania zarówno praw jak i obowiązków ucznia.

Analiza dokumentu :

- uczniowie innych klas

- rodzice

- nauczyciele

- Dyrekcja

2. Jesteśmy aktywnymi twórcami naszej szkołyStaramy się brać czynny udział w szkolnych organizacjach ZHP, LOP, PCK, Samorządzie Szkolnym. Bierzemy udział w organizowaniu imprez szkolnych. Tworzymy Kodeks Honorowy Ucznia Szkoły Św. Jana de La Salle

Rozmowy z rodzicami

- wychowawca

- Dyrekcja Szkoły

- Pedagog szkolny

Ankieta wśród uczniów :

-wychowawca

- n-le uczący w danej klasie

3. Jesteśmy w zjednoczonej Europie

Poznajemy historię własnej miejscowości na wycieczkach po najbliższej okolicy oraz za pomącą różnych form twórczej ekspresji :

- Malarstwo i rysunek

- Film

- Sztuka teatralna

Znamy bohaterstwo narodu polskiego w walce o wolność przybliżające odległe dzieje - gry dramowe, improwizacje. Poznajemy życię i pracę ludzi w innych krajach świata i wydarzenia międzynarodowe – wspólne wielokierunkowe działania ogólnoszkolne :

- festyny

- dni europejskie

- scenki językowe

- udział w przedstawieniach skupiających przekaz kultury międzynarodowej

Analiza pracy uczniów:

- nauczyciele ze wszystkich klas

- uczniowie z pozostałych klas

- Samorząd Szkolny


Klasa III

Cel wychowania: Dziecko umie się zachować w sytuacjach trudnych

Efekty działań wychowawczych:

Uczeń:

 • zna i rozumie pojęcia : norma prawo, obowiązek, tolerancja, godność.

 • Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je

 • Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje

 • Zna formy odmawiania innym osobom

 • Jest świadome swoich praw

 • Wie do kogo może zwrócić się o pomoc

Cele operacyjneZadaniaSposób ewaluacji
1. Układamy naszą konwencję praw dziecka

Wymyślamy i zapisujemy prawa ważne dla nas – dzieci – burza mózgów

Sporządzamy dziecięcy słowniczek prawny

Wykonujemy szkolną gazetkę

Analiza dokumentu :

- nauczyciele

- Samorząd Szkolny

- Dyrekcja szkoły

2. Tworzymy mapę przyjaciół dzieci

Odwiedzamy osoby i instytucje wspomagające szkołę :

- pedagog szkolny

- lekarz szkolny

- policja

- straż pożarna

- organizacje pozarządowe (wycieczki tematyczne) sporządzenie gazetki przedstawiającej osoby i instytucje pomagające dzieciom z ich adresami i numerami telefonów lub sposobem dotarcia do nich.

Analiza pracy uczniów:

- Samorząd Szkolny

- Nauczyciele

- Uczniowie pozostałych klas

3. Uczymy się egzekwować swoje prawaPrawidłowo oceniamy sytuacje – gry dramatyczne umożliwiające rozróżnianie dobra i zła w życiu codziennym dziecka. Trenujemy umiejętności reagowania w różnych sytuacjach – symulacja, czyli odgrywanie ról zgodnie z ich realizacją w prawdziwym świecie

Rozmowy z rodzicami:

- wychowawca

- Dyrektor szkoły

4. Przekonujemy innych do Konwencji Praw Dziecka

Zapoznajemy dzieci i dorosłych z prawami dziecka – różne formy ekspresji :

- teatralna- przedstawienia

- happening szkolny

- plastyczna – plakaty

- muzyczna

- śpiewniki tematyczne

Urządzamy Sejmik Koleżeński – odgrywanie ról rodziców, nauczycieli, uczniów – przez same dzieci.

Sondaż wśród :

- uczniów

- nauczycieli

- rodziców

dotyczący respektowania praw dziecka w środowisku lokalnym..

WRÓĆ

 


 
   
 © Copyright by RODN "WOM" w Częstochowie, 2000-2014        Design by czGeorge