Szkolenia rad pedagogicznych


Proponujemy jednorazowe szkolenia rad pedagogicznych.
W celu zamówienia szkolenia prosimy o zgłoszenie online.
Szkolenia rad pedagogicznych są odpłatne.

Karta zgłoszenia


Kultura żywego słowa a umiejętność opanowania stresu

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Grudzińska

Vademecum skutecznej komunikacji werbalnej – jak przygotować uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Grudzińska

Alternatywne do tradycyjnych metody ewaluacji własnych zajęć

Osoba odpowiedzialna:
Bożena Harasimowicz

Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole?

Osoba odpowiedzialna:
Bożena Harasimowicz

Uczeń jako aktywny uczestnik procesu nauczania
– uczenia się

Osoba odpowiedzialna:
Bożena Harasimowicz

Aktywizujące metody nauczania sposobem kształtowania kompetencji kluczowych

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Kosta

Bezpieczeństwo w przedszkolach/ szkołach/placówkach oświatowych

Osoba odpowiedzialna:
Aleksandra Krawczyk

Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia dzieci i młodzieży. Zalecane działania profilaktyczne

Osoba odpowiedzialna:
Aleksandra Krawczyk

Jak rozbudzić kreatywność nauczyciela i ucznia?

Osoba odpowiedzialna:
Aleksandra Krawczyk

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Osoba odpowiedzialna:
Aleksandra Krawczyk

Motywacja. Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się?

Osoba odpowiedzialna:
Sylwia Kurcab

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży i ich wpływ na sprawne funkcjonowanie w dorosłym życiu i na rynku pracy

Osoba odpowiedzialna:
Sylwia Kurcab

Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych

Osoba odpowiedzialna:
Sylwia Kurcab

Metody i techniki kształcenia na odległość w zakresie nauczania różnych przedmiotów

Osoba odpowiedzialna:
Dorota Liberda

Realizacja europejskich projektów edukacyjnych w ramach nauczania różnych przedmiotów

Osoba odpowiedzialna:
Dorota Liberda

Szkolenie rady pedagogicznej w języku niemieckim na wybrany temat realizowany w ramach współpracy międzynarodowej przedszkola/szkoły/placówki

Osoba odpowiedzialna:
Dorota Liberda

Wykorzystanie platformy Google Classroom w prowadzeniu zajęć na odległość w ramach różnych przedmiotów

Osoba odpowiedzialna:
Dorota Liberda

Edukacja medialna i informacyjna na zajęciach szkolnych

Osoba odpowiedzialna:
Marta Lipska

Organizacja lekcji odwróconej

Osoba odpowiedzialna:
Marta Lipska

Podstawy komunikacji w języku angielskim

Osoba odpowiedzialna:
Marta Lipska

Szkolenie w języku angielskim z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektów międzynarodowych

Osoba odpowiedzialna:
Marta Lipska

Aplikacje internetowe w pracy nauczyciela

Osoba odpowiedzialna:
Ewelina Makowska

Praca w chmurze. Organizacja warsztatu nauczyciela za pomocą dysku Google

Osoba odpowiedzialna:
Ewelina Makowska

Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu różnych przedmiotów

Osoba odpowiedzialna:
Ewelina Makowska

Kształtowanie kompetencji kluczowych w pracy z małym dzieckiem

Osoba odpowiedzialna:
Jadwiga Mielczarek

Metody diagnozowania dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście gotowości szkolnej

Osoba odpowiedzialna:
Jadwiga Mielczarek

Wspieranie samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym 

Osoba odpowiedzialna:
Jadwiga Mielczarek

Dostosowanie wymagań edukacyjnych na każdej lekcji do możliwości psychofizycznych ucznia

Osoba odpowiedzialna:
Urszula Mielczarek

Interpretacja opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej podstawą planowania pracy z uczniem

Osoba odpowiedzialna:
Urszula Mielczarek

Metody i formy pracy z uczniem z dysleksją

Osoba odpowiedzialna:
Urszula Mielczarek

Obserwacja pedagogiczna i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce

Osoba odpowiedzialna:
Urszula Mielczarek

Rola i zadania wychowawcy klasy. Pomysły na zajęcia z wychowawcą

Osoba odpowiedzialna:
Urszula Mielczarek

Wspieranie rozwoju ucznia nadpobudliwego ruchowo

Osoba odpowiedzialna:
Urszula Mielczarek

Wspomaganie rozwoju ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych

Osoba odpowiedzialna:
Urszula Mielczarek

Budowanie współpracy – ciekawe sposoby prowadzenia spotkań z rodzicami

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Perczak

Jak nauczyć uczniów pracy zespołowej?

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Perczak

Lekcje z wychowawcą – jak ciekawie realizować zajęcia z zespołem klasowym?

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Perczak

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Perczak

Przyczyny i skutki absencji uczniów w klasie. Przeciwdziałanie.

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Perczak

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Perczak

Otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu różnych przedmiotów

Osoba odpowiedzialna:
Eugeniusz Romański

Wybrane narzędzia pomiaru dydaktycznego

Osoba odpowiedzialna:
Eugeniusz Romański

Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – zasoby i metodyka pracy

Osoba odpowiedzialna:
Eugeniusz Romański

Profilaktyka uzależnień w szkole

Osoba odpowiedzialna:
Magdalena Sawicka

Rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

Osoba odpowiedzialna:
Magdalena Sawicka

Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole

Osoba odpowiedzialna:
Magdalena Sawicka

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych w pracy szkoły/przedszkola

Osoba odpowiedzialna:
Magdalena Sawicka

Bezpieczeństwo ucznia w sieci

Osoba odpowiedzialna:
Monika Sikora

Lekcja z telefonem komórkowym. Interaktywne obrazy, mapy, prezentacje

Osoba odpowiedzialna:
Monika Sikora

Praca zdalna z wykorzystaniem platformy (Microsoft Teams lub ZOOM)

Osoba odpowiedzialna:
Monika Sikora

Skuteczna promocja szkoły. Budowanie wizerunku i współpracy ze środowiskiem

Osoba odpowiedzialna:
Monika Sikora

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania-uczenia się

Osoba odpowiedzialna:
Monika Sikora

Escape room i grywalizacja w nowoczesnej edukacji

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Straszak

Jak rozmawiać z uczniami o dziedzictwie narodowym?

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Straszak

Rozwijanie postaw kreatywności i myślenia projektowego (design thinking) wśród nauczycieli

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Straszak

Kształtowanie kompetencji osobistych ucznia w zakresie dbałości o zdrowie – promocja aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania

Osoba odpowiedzialna:
Katarzyna Wąsowicz

Kształtowanie kompetencji osobistych w zakresie dbałości o zdrowie  – promocja aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania w środowisku przedszkolnym

Osoba odpowiedzialna:
Katarzyna Wąsowicz

Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dziecka, ucznia

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Żurek

Dziecko, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Żurek

Dziecko, uczeń ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) w przedszkolu, szkole

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Żurek

Edukacja włączająca w praktyce szkolnej

Osoba odpowiedzialna:
Aneta Żurek