Szkolenia rad pedagogicznych


Proponujemy jednorazowe szkolenia rad pedagogicznych.
W celu zamówienia szkolenia prosimy o zgłoszenie online.
Szkolenia rad pedagogicznych są odpłatne.

Karta zgłoszenia


Otwarte zasoby edukacyjne w nauczaniu różnych przedmiotów
Osoba odpowiedzialna: Eugeniusz Romański

Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników – zasoby i metodyka pracy
Osoba odpowiedzialna: Eugeniusz Romański

Neurodydaktyka w nauczaniu i uczeniu się
Osoba odpowiedzialna: Magdalen Sawicka

Osobisty rozwój nauczyciela w zakresie umiejętności interpersonalnych
Osoba odpowiedzialna: Magdalen Sawicka

W jaki sposób na różnicach charakteru i osobowości nauczycieli można zbudować dobry wizerunek szkoły?
Osoba odpowiedzialna: Magdalen Sawicka

Zadaniowy i społeczny aspekt funkcjonowania grupy
Osoba odpowiedzialna: Magdalen Sawicka

Bezpieczeństwo w sieci
Osoba odpowiedzialna: Monika Sikora

E-booki, audiobooki, biblioteki cyfrowe, czyli nowy wymiar czytelnictwa
Osoba odpowiedzialna: Monika Sikora

Niekonwencjonalne metody ewaluacji
Osoba odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz

Współpraca – to się opłaca. Rola zespołowego działania nauczycieli i uczniów
Osoba odpowiedzialna: Bożena Harasimowicz

Dokumentowanie pracy przedszkola, szkoły, placówki
Osoba odpowiedzialna: Paweł Klekot

Aktywizujące metody nauczania w rozwijaniu kompetencji kluczowych
Osoba odpowiedzialna: Barbara Kosta

Podstawy komunikacji w języku francuskim
Osoba odpowiedzialna: Barbara Kosta

Eksperymenty przyrodnicze i zabawy badawcze
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk

Bezpieczne przedszkole, szkoła, placówka
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk

Cyfrowe zagrożenia i uzależnienia dzieci, uczniów. Zalecane działania profilaktyczne
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Krawczyk

Motywacja. Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Kurcab

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Kurcab

Skuteczne doradztwo zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Kurcab

Muzyka i ruch w edukacji wczesnoszkolnej
Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Projekt „Szkoła Promująca Zdrowie” – koncepcja, założenia i realizacja
Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Podstawy komunikacji w języku niemieckim
Osoba odpowiedzialna: Dorota Liberda

Sposoby aktywizowania uczniów poprzez gry edukacyjne i współpracę w grupie
Osoba odpowiedzialna: Dorota Liberda

Podstawy komunikacji w języku angielskim
Osoba odpowiedzialna: Marta Lipska

Rola technik zapamiętywania i metod motywacyjnych w rozwijaniu kompetencji uczenia się
Osoba odpowiedzialna: Marta Lipska

Szkolenie w języku angielskim z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektów międzynarodowych
Osoba odpowiedzialna: Marta Lipska

Praca w chmurze. Organizacja warsztatu nauczyciela
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Makowska

Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu różnych przedmiotów
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Makowska

Kształtowanie kompetencji kluczowych w pracy z małym dzieckiem
Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek

Metody diagnozowania dziecka w wieku przedszkolnym
Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek

Wspieranie samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym
Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Mielczarek

Arteterapia i techniki relaksacyjne wspierające proces dydaktyczny
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Dostosowanie wymagań edukacyjnych na każdej lekcji do możliwości psychofizycznych ucznia
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Gimnastyka paluszkowa, rysowane szlaczki i wierszyki w rozwoju umiejętności motorycznych
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Interpretacja opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej podstawą planowania pracy z uczniem
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Jak uczy się słuchowiec, wzrokowiec, kinestetyk
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Metoda dobrego startu, ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące ucznia do nauki
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Metody i formy pracy z uczniem z dysleksją
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Metody i formy wspierające rozwój ucznia
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Obserwacja pedagogiczna i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Planowanie działań postdiagnostycznych przez nauczycieli
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Rola i zadania wychowawcy klasy. Pomysły na zajęcia z wychowawcą
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Wspieranie rozwoju ucznia nadpobudliwego ruchowo
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Wspomaganie rozwoju ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych
Osoba odpowiedzialna: Urszula Mielczarek

Budowanie partnerstwa – sposoby prowadzenia spotkań z rodzicami
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Perczak

Jak nauczyć uczniów pracy zespołowej?
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Perczak

Jak przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych? (język polski, matematyka, język angielski)
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Perczak

Przyczyny, skutki, zapobieganie absencji uczniów w klasie
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Perczak

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie uczenia się przez całe życie
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Perczak

Zajęcia z wychowawcą – jak ciekawie pracować z zespołem klasowym
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Perczak

Debaty w rzeczywistości szkolnej (z uwzględnieniem debaty oksfordzkiej)
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Straszak

Escape room i grywalizacja w nowoczesnej edukacji
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Straszak

Prawa i obowiązki ucznia w szkole
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Straszak

Rozwijanie kompetencji patriotycznych uczniów
Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Straszak

Kształtowanie kompetencji osobistych ucznia w zakresie dbałości o zdrowie – promocja aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Wąsowicz

Kształtowanie kompetencji osobistych w zakresie dbałości o zdrowie – promocja aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania w środowisku przedszkolnym
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Wąsowicz

Dziecko, uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu, szkole, placówce
Osoba odpowiedzialna: Aneta Żurek

Edukacja włączająca w praktyce
Osoba odpowiedzialna: Aneta Żurek

Organizacja i realizacja kształcenia specjalnego w przedszkolu, szkole, placówce
Osoba odpowiedzialna: Aneta Żurek

Dziennik elektroniczny Vulcan UONET+ w praktyce szkolnej
Osoba odpowiedzialna: Marek Żyłka