„Granty edukacyjne” Śląskiego Kuratora Oświaty, 2018 r.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie informuje, że w ramach zadań edukacyjnych programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2018 r. uzyskał dotację Kuratorium Oświaty w Katowicach na realizację 5 projektów.

Na bezpłatne szkolenia w ramach „grantów edukacyjnych” zapraszamy nauczycieli czynnych zawodowo, zatrudnionych na terenie województwa śląskiego.

Szkolenia będą odbywać się w większości w siedzibie Ośrodka – w Częstochowie, przy Al. Jana Pawła II 126/130.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje data wpływu kompletu dokumentów, tj.:

  • karty zgłoszenia online (z menu należy wybrać kategorię: Granty, następnie numer i tytuł „grantu” z oznaczeniem wybranej grupy; kartę wypełnić i wysłać online),
  • zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela, którego wzór jest dostępny na naszej stronie internetowej dla każdego „grantu” oddzielnie; oryginał zaświadczenia należy dostarczyć osobiście najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia – do pokoju 213 lub pocztą tradycyjną na adres Ośrodka z dopiskiem „grant nr ….”; zaświadczenie dla dyrektora szkoły/placówki wystawia organ prowadzący.

Potwierdzenie wpływu karty zgłoszenia oraz inne informacje związane ze szkoleniem będą wysłane do uczestników „grantów” wyłącznie drogą e-mailową, dlatego prosimy o podanie w karcie zgłoszenia prawidłowego i aktualnego adresu e-mailowego.

Zgłoszenie się nauczyciela na szkolenie wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa w zajęciach; warunkiem otrzymania zaświadczenia jest co najmniej 90% obecności na szkoleniu.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa należy pilnie poinformować osobę weryfikującą dokumenty, telefonicznie lub e-mailowo, aby nie blokować miejsc innym zainteresowanym, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia zajęć.

Jednocześnie informujemy, że:

w czasie szkolenia każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić arkusz indywidualnej oceny szkolenia, oddzielnie dla każdego prowadzącego.

Po zakończeniu szkolenia Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jest zobowiązany przekazać do Kuratorium Oświaty w Katowicach:

– oryginały arkuszy indywidualnej oceny szkolenia,

– listy osób, które ukończyły szkolenie i otrzymały zaświadczenie, zawierających następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zatrudnienia (nazwa i adres szkoły/placówki).

TEMATY SZKOLEŃ

  1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce („grant” 7)

więcej informacji o programie i przebiegu szkolenia
karta zgłoszenia
zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela.
Osoba weryfikująca dokumenty: Anita Czelewicz, tel.: 34 3606004 wew. 214, e-mail: czelewicz@womczest.edu.pl

 

  1. Nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego – wdrażanie i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania w szkołach ponadpodstawowych („grant” 22)

więcej informacji o programie i przebiegu szkolenia
karta zgłoszenia
zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela.
Osoba weryfikująca dokumenty: Ernest Pidzik, tel.: 34 3606004 wew. 233, e-mail: pidzik@womczest.edu.pl

 

  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole („grant” 27)

więcej informacji o programie i przebiegu szkolenia
karta zgłoszenia
zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela.
Osoba weryfikująca dokumenty: Monika Bilnik, tel.: 34 3606004 wew. 235, e-mail: bilnik@womczest.edu.pl

 

  1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach („grant” 42) – Brak miejsc!

więcej informacji o programie i przebiegu szkolenia
– karta zgłoszenia
zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela.
Osoba weryfikująca dokumenty: Barbara Witkowska, tel.: 3403606004 wew. 249, e-mail: witkowska@womczest.edu.pl

 

  1. Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole („grant” 52)

więcej informacji o programie i przebiegu szkolenia
karta zgłoszenia
zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela.
Osoba weryfikująca dokumenty: Jolanta Czarnota, tel.: 34 3606004 wew. 235, e-mail: czarnota@womczest.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.