Zaproszenie do udziału w kampanii edukacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kampanii edukacyjno-promocyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Kampania zostanie przeprowadzona, aby:

  • zaktywizować nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia,
  • podnieść świadomość ekologiczną dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie,
  • przekazać wiedzę rodzicom/opiekunom prawnym o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie w szczególności dzieci, wykształcić nawyk codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia oraz uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy powietrza.

Do udziału zapraszamy przedszkola publiczne w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), dla których organem prowadzącym jest gmina z terenu województwa śląskiego. W przypadku zakwalifikowania się przedszkola do kampanii, Gmina, która jest organem prowadzącym danej placówki, otrzyma w formie pomocy rzeczowej oczyszczacze powietrza z przeznaczeniem do wykorzystania w salach dydaktycznych tej placówki.

Ważne: Nabór rozpocznie się 2 września 2019 r. o godz. 7.30, a zakończy 20 września 2019 r. o godz. 12.00.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z opisem działań, które będą prowadzone w ramach kampanii oraz pozostałą dokumentacją (do pobrania poniżej).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA [klinij tytuł, aby pobrać dokument]

Dokumentacja przedsięwzięcia:
1. Opis kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”
2. Regulamin kampanii
3. Formularz zgłoszenia do udziału w kampanii
4. Wzór umowy dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej w ramach realizacji kampanii
5. Sprawozdanie placówki z realizacji zadań w ramach kampanii

Konkurs na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci:
1. Regulamin konkursu
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla przedstawicieli placówki biorącej udział w konkursie
3. Formularz zgłoszenia pracy w konkursie

Konkurs na przedstawienie zorganizowane przez przedszkole:
1. Regulamin konkursu
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie
3. Formularz zgody na rozpowszechnianie wizerunku
4. Formularz zgłoszenia pracy w konkursie