Nauczyciele-doradcy metodyczni zatrudnieni w RODN „WOM” w Częstochowie

Od 12 listopada 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie pracuje 20 nauczycieli-doradców metodycznych powołanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmą oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego.

1. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
– rozwijaniu umiejętności metodycznych;
– planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
– opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
– podejmowaniu działań innowacyjnych.
2. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
– udzielanie indywidualnych konsultacji;
– prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
– organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
– organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

13 listopada 2019 r. w siedzibie Ośrodka nauczycieli-doradców metodycznych powitały Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie i Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli. Nasi nowi pracownicy zostali zapoznani z obowiązkami i sposobami ich realizacji. Spotkanie odbyło się z udziałem nauczycieli-konsultantów.

Nauczycielom-doradcom metodycznym życzymy sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

W najbliższym czasie na naszej stronie internetowej zostanie opublikowana oferta wspomagania nauczycieli na I-II 2020 r. realizowana przez nauczycieli-doradców metodycznych.

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.