Konferencja „Edukacja włączająca w przedszkolu, szkole, placówce”

10 kwietnia 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Edukacja włączająca w przedszkolu, szkole, placówce”.

Głównym przesłaniem konferencji było propagowanie działań podnoszących jakość edukacji włączającej oraz promujących inkluzję społeczną dzieci, uczniów z niepełnosprawnością w przedszkolu, szkole, placówce.

Konferencję przygotowała i prowadziła Aneta Żurek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie. Ponadto przedstawiła  temat „Model biopsychospołeczny w praktyce szkolnej”.

Wystąpienia konferencyjne rozpoczęła Jolanta Miękina, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie. W imieniu koordynatorów ośrodków z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego zaprezentowała temat „Rola i zadania powiatowych ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych w programie Za życiem”.

Dorota Sikora, zastępca dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie przybliżyła od strony praktycznej temat „Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako element wspierający proces edukacji włączającej”.

Niezwykle istotne zagadnienia  w aspekcie inkluzji społecznej dziecka z niepełnosprawnością związane ze „Wspieraniem porozumiewania się uczniów z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji” przedstawiła Katarzyna Patrzykont, doradca metodyczny SOD w Częstochowie, nauczyciel logopeda Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie.

Praktyczny wymiar włączania dziecka z niepełnosprawnością w system szkolny przedstawili w formie przykładów dobrej praktyki reprezentanci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie: Marta Madejska, Marta Blukacz i Daria Adamczyk. Temat wystąpienia brzmiał: „Praktyczne wykorzystanie terapii Biofeedback, terapii Tomatis oraz treningu sensomotorycznego na platformie Medi Balance w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością”.

Aneta Żurek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

 

Materiały pokonferencyjne:

  1. A. Żurek, Model biopsychospołeczny w praktyce szkolnej
  2. D. Sikora, Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako element wspierający proces edukacji włączającej
  3. SOSW nr 5 w Częstochowie, Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością