Konferencja pt. „Wspieranie całościowego rozwoju dziecka”

Konferencja pt. „Wspieranie całościowego rozwoju dziecka”21.05.2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pt. „Wspieranie całościowego rozwoju dziecka”.

Problematyka konferencji była ściśle powiązana z głównym celem wynikającym z podstawy programowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Jadwiga Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, zwracając szczególną uwagę na istotę wspomagania całościowego rozwoju dziecka w czterech wiodących sferach rozwoju: poznawczej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej. Holistyczne ujęcie rozwoju dziecka realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, poprzez odkrywanie własnych możliwości, własną aktywność dziecka oraz na drodze doświadczeń.

Konferencja pt. „Wspieranie całościowego rozwoju dziecka”Temat „Nauczyciel wobec problemów zaburzeń mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza” przedstawiła Pani Joanna Świącik, logopeda z Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie. W wystąpieniu odniosła się do znaczenia kształtowania prawidłowych nawyków przez rodziców i nauczycieli. Przedstawiła, jak w pierwszych latach życia dziecka rozwija się zasób ilościowy i jakościowy słownictwa. Zwróciła uwagę na różnicę między wadą wymowy (np. seplenienie, reranie) a zaburzeniem mowy (np. afazja, jąkanie). Omówiła również czynniki warunkujące prawidłową mowę. Uczestnicy konferencji zapoznani zostali z przykładowymi ćwiczeniami logopedycznymi, oddechowymi, słuchowymi i fonetycznymi.

Konferencja pt. „Wspieranie całościowego rozwoju dziecka”Kolejny temat „Rola i miejsce edukacji daltońskiej w rozwoju małego dziecka” przedstawiły nauczycielki z Miejskiego Przedszkola nr 11 w Częstochowie – Pani Beata Folentarska i Pani Janina Niklewicz. Omówiły w ujęciu praktycznym wdrożoną w placówce pedagogikę daltońską oraz efekty, które zaobserwowały. W wystąpieniu zaprezentowały najważniejsze założenia omawianej pedagogiki: samodzielność, odpowiedzialność, współpracę oraz refleksję. Podkreśliły, że pedagogika daltońska przygotowuje dziecko do dorosłego życia pełnego zadań i obowiązków, wspierając je w rozwoju. Dziecko dąży do samodzielności, jest pewne swoich możliwości, zmotywowane do osiągania nowych umiejętności, potrafi współpracować w parze lub zespole oraz zarządzać swoim czasem.

Konferencja pt. „Wspieranie całościowego rozwoju dziecka”„Efektywne kształtowanie umiejętności czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym – Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak” – to temat przedstawiony przez nauczycielki Gminnego Przedszkola w Dąbrowie Zielonej – Panią Paulinę Boborowską i Panią Bożenę Sygit. Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak ma na celu wczesne (od 3 r. życia) kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Wg koncepcji Ireny Majchrzak rozumienie słowa powinno wyprzedzać umiejętność jego odczytania. Dziecko wprowadzane jest w świat pisma jako w świat znaczeń, a nie poszczególnych liter. W założeniach koncepcja pomija analizę i syntezę słuchową, a nowością jest to, że naukę rozpoczyna od imienia, za pomocą którego dziecko w najłatwiejszy i najbardziej naturalny dla siebie sposób zdobywa umiejętność czytania.

Treści zaprezentowane podczas konferencji będą opublikowane w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”.

Jadwiga Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie