Konferencja „Wolontariat szkolny w praktyce. Różne oblicza wolontariatu”

25 marca 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Wolontariat szkolny w praktyce. Różne oblicza wolontariatu” poświęcona działalności wolontariackiej w szkole wspieranej przez instytucje pozarządowe działające na rzecz potrzebujących.

Uczestniczyli w niej opiekunowie wolontariatu, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni.

Konferencję przygotowała i poprowadziła Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, we współpracy z Sylwią Kurcab, nauczycielem-konsultantem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Przedstawiono różnorodne działania wolontariatu.

Prelegenci podjęli następujące tematy:

1. Organizacja wolontariatu szkolnego. Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie nawiązała do tematu przewodniego, przedstawiła najważniejsze ogniwa organizacji wolontariatu w szkole. Odwołując się do słów piosenki „Kto jeśli nie ja pomagać innym ma” stwierdziła, iż warto pomagać potrzebującym.
Szkolny wolontariat umożliwia realizację licznych celów dotyczących społeczności uczniowskiej. Projekty wolontariackie mają swojego koordynatora, który przygotowany do pełnienia roli odpowiada za działalność szkolnego koła wolontariatu. Urszula Mielczarek powiedziała o zmianach w przepisach, celach wolontariatu szkolnego, o wpływie działalności wolontariackiej na rozwój osobowości i kompetencji społecznych młodego człowieka;

2. Etapy budowania wolontariatu szkolnego. Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie omówiła zasady regulujące pracę wolontariusza w obszarze diagnozowania potrzeb, planowania działań do realizacji, zapisów w statucie szkolnym. Przedstawiła zadania koordynatora wolontariatu oraz obszary zawarte w programie pracy wolontariatu;

3. Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej. Radosława Tatarczyk, nauczyciel; Alina Chybalska i Natalia Kurcab, uczennice Zespołu Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie podzieliły się doświadczeniami z działalności wolontariatu w ich szkole. Zaprezentowały liczne przykłady dobrych praktyk, przedstawiły interesujące różnorodne działania prowadzone dla szkoły i poza nią;

4. Wolontariat misyjny. Barbara Rajs-Paterocyn, nauczyciel III LO im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie i ks. Jacek Gancarek, dyrektor Papieskiego Dzieła Misyjnego i delegat Metropolity Częstochowskiego ds. misji opowiedzieli o działaniach misyjnych na kontynencie afrykańskim skierowanych głównie do dzieci. Wolontariusze misyjni przede wszystkim służą swoim przykładem, zaangażowaniem i chęcią pomocy. Wyróżniają się wrażliwością na potrzeby innych. Pokazują ludziom z krańców ziemi, że świat o nich nie zapomniał. Okazują im swoje zainteresowanie, otwartość. Nieraz najważniejsze jest to, że z nimi są i realizują podstawowe potrzeby i wartości;

5. Wolontariat europejski. Jan Strączyński, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” wraz ze studentami, członkami Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego „Nowy Świat” i Mondo Nuovo –Associazione di Promozione Sociale przedstawili działania realizowane przez wolontariuszy włoskich skierowane do bezdomnych w Częstochowie. Wolontariusze mówili o tym, w jaki sposób ułatwiają funkcjonowanie ludziom, którzy nie mają własnego domu, są samotni, opuszczeni i nie widzą sensu życia. Działania studentów włoskich skierowane były również do uczniów szkól częstochowskich korzystających ze świetlic szkolnych i środowiskowych. Tłumaczem przekazu Włochów była Jolanta Brzezińska, nauczyciel języka francuskiego i włoskiego, nauczyciel-doradca metodyczny SOD w Częstochowie oraz Jan Strączyński;

6. Warto być dobrym. Ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przedstawił wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Caritas niesie pomoc potrzebującym, zagrożonym wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Ks. Paweł powiedział o działalności charytatywnej i humanitarnej organizowanej w formie akcji doraźnych, okolicznościowych i długofalowych, zapobiegającym niekorzystnym zjawiskom społecznym. Zaprosił do współpracy Szkolne Koła Caritas w Archidiecezji Częstochowskiej prowadzące szeroką działalność społeczną, zachęcał do organizowania nowych kół przez szkoły;

7. Działalność społeczna na rzecz osób potrzebujących. Jan Cichecki, prezes Zarządu Fundacji „Promyk Nadziei” omówił różnorodne formy pomocy skierowane do potrzebujących mieszkańców Częstochowy. Przedstawił bardzo ciekawe formy i sposoby pomocy dla osób potrzebujących w każdym wieku. Zaprosił do współpracy chętnych nauczycieli wszystkich typów szkół, uczniów i rodziców wrażliwych na krzywdę i cierpienie innych.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie