Regionalna konferencja „Rody i ich rola w aktywizowaniu społeczności lokalnej w przeszłości”

rola_rodow30 listopada 2016 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  „WOM”  w  Częstochowie odbyła się konferencja pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego pod hasłem „Rody i ich rola w  aktywizowaniu społeczności lokalnej w przeszłości”. W konferencji udział wzięli dyrektorzy oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także przedstawiciele władz samorządowych. Partnerami  i  współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Opolski, Akademia im. Jana Długosza w  Częstochowie, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Związek Górnośląski w  Katowicach, Towarzystwo Przyjaciół Kruszyny, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w  Częstochowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie. Podczas konferencji zwrócono uwagę na rolę edukacji regionalnej w szkole, pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń.

Zaproszeni prelegenci: dr Ewelina Kostrzewska z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, dr Edyta Sadowska reprezentująca Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie oraz dr Norbert Morawiec z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przedstawili perspektywę badań opisujących relację „człowiek-przestrzeń-miejsce”. Kolejne wystąpienia dotyczyły biografii wybitnych przedstawicieli rodów i ich znaczenia dla kultury, rozwoju i  aktywizowania społeczności lokalnych. Pan dr Jacek Szpak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  w swoim wystąpieniu przedstawił działalność Myszkowskich, Korycińskich i  Męcińskich, a Pan dr Jarosław Durka, reprezentujący Uniwersytet Opolski  oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – działalność rodzin Bauerertzów i  Steinhagenów, pokoleń mających szczególne znaczenia dla społeczności lokalnej Myszkowa. Z kolei Pan Paweł Klekot z Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny zaprezentował rody Denhoffów i  Lubomirskich oraz podkreślił ich znaczenie w historii Kruszyny.

Wstępem do drugiej części konferencji było wystąpienie Pani dr Łucji Staniczek reprezentującej Związek Górnośląski w Katowicach i  Sylwii Kurcab z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, które w swoich wystąpieniach podkreśliły znaczenie pielęgnowania historii lokalnej w szkołach i placówkach poprzez różne metody i  formy realizacji edukacji regionalnej. Zwróciły uwagę na tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów oraz promocji szkół i nauczycieli realizujących edukację regionalną.

Podczas konferencji prezentowane były przykłady dobrej praktyki w zakresie wychowania regionalnego. Pani Zofia Makowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w  Częstochowie, która uczestniczyła w roku szkolnym 2015/2016 w  Wojewódzkim Konkursie Edukacja Regionalna w  szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu” Jan Paweł, zaprezentowała zrealizowany projekt konkursowy „Rody i ich siedziby ważne dla społeczności lokalnej. Projekt miał charakter interdyscyplinarny. Realizatorem przedsięwzięcia była 6-osobowa drużyna. Przy jego realizacji uczniowie wykorzystali wiedzę i  umiejętności, także nieobjęte podstawą programową, dotyczące zagadnień sztuki, socjologii, fotografiki, technik plastycznych i medialnych.

Kolejny przykład realizacji edukacji regionalnej zaprezentował Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Borownie. Nauczyciele: Pani Katarzyna Warońska i Pan Robert Wysmołek przedstawili projekt, który został zrealizowany w formie filmu „Mała ojczyzna w kadrze filmowym”.

Omawiane przykłady koncepcji rozwiązań edukacyjnych pozwoliły w pełni zwrócić uwagę nauczycieli na realizowany w roku szkolnym 2016/2017 kierunek polityki oświatowej państwa „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”.

dfdfdfdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Kurcab
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie