Regionalna Konferencja „Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowego”


Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowego3 lutego 2016 r. w RODN „WOM” w Częstochowie odbyła się Regionalna Konferencja pod Honorowym Patronatem Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratoriom Oświaty w Katowicach poświecona realizacji doradztwa zawodowego, w której uczestniczyli dyrektorzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele, doradcy zawodowi szkół gimnazjalnych oraz dyrektorzy, nauczyciele i kierownicy kształcenia praktycznego szkół ponadgimnazjalnych, a także pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, zajmujący się doradztwem zawodowym.

Była to druga z cyklu konferencji dotyczących zmian w szkolnictwie zawodowym zorganizowana przez RODN „WOM” w Częstochowie w ramach wspierania odbudowy szkolnictwa zawodowego.

Celem tej konferencji było zwrócenie uwagi środowiska na rolę doradztwa zawodowego w szkole w  kontekście zarządzania potencjałem ucznia, jego przyszłości na rynku pracy, a także przedstawienie propozycji praktycznych rozwiązań w ramach realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach, szkolnictwie zawodowym i ogólnym.

Konferencja została zrealizowana we współpracy z:
– Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
– Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach
– Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Centrum Informacji Zawodowej
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Konferencję przygotowali nauczyciele konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie: Marek Żyłka, Sylwia Kurcab, Aneta Żurek.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowegoKonferencja składała się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była perspektywom rozwojowym doradztwa zawodowego. Pani Małgorzata Rosak, reprezentująca Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, przedstawiła rolę doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych, korzyści dla uczniów, szkół, rodziców oraz pracodawców, jakie niesie realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach. Prelegentka omówiła nowe cele doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście europejskim i krajowym oraz wskazała na szerokie formy wsparcia dla doradców oferowane przez KOWEZiU w Warszawie.

Następnie Pan Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, w wystąpieniu pt. „Doradztwo zawodowe w kontekście nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” przedstawił założenia dotyczące zmian i nowych instrumentów wspierających zatrudnienie młodych ludzi. Dyrektor scharakteryzował usługę poradnictwa zawodowego dostępną w powiatowych urzędach pracy podkreślając, że jest ona bezpłatna zarówno dla osób dorosłych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników.

W drugiej część konferencji omówiono przykłady dobrej praktyki – współpracy szkół i poradni z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia systemu doradztwa zawodowego.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowegoW tej części głos zabrała Pani Elżbieta Augustyniak-Brągiel, reprezentująca Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie – Centrum Informacji Zawodowej, która w wystąpieniu pt. „Rola doradcy edukacyjno-zawodowego w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej Centrum Informacji Zawodowej” zaprezentowała sposoby funkcjonowania doradztwa zawodowego w Częstochowie. Prelegentka omówiła przykłady dobrych praktyk wdrożonych w mieście.

Następnie głos Pani Katarzyna Dworok, powiatowy doradca zawodowy, reprezentujący Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu, która w prezentacji pt. „Model doradztwa zawodowego w powiecie lublinieckim” zaprezentowała wyniki pilotażowego badania przy pomocy nowego narzędzia diagnozującego preferencje branżowe uczniów szkól gimnazjalnych w powiecie lublinieckim. Przedstawiła również sposoby korelacji oferty edukacyjnej szkól powiatowych z wynikami badań uczniów.

Uczestnicy konferencji podkreślali bardzo ważną rolę doradztwa zawodowego w szkole, a w kuluarach rozmawiano na temat problemów kadrowych i możliwości zaradzenia im.

Marek Żyłka, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowego Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowego Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowego   Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowego Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowego  Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowego

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowego