„Wychowawca przewodnikiem aktywności uczniów”. Pomysły na zajęcia z wychowawcą – przykłady dobrej praktyki pedagogicznej

„Wychowawca przewodnikiem aktywności uczniów". Pomysły na zajęcia z wychowawcą – przykłady dobrej praktyki pedagogicznej16 maja 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja „Wychowawca przewodnikiem aktywności uczniów. Pomysły na zajęcia z wychowawcą – przykłady dobrej praktyki pedagogicznej”. Konferencja była poświęcona szukaniu ciekawych rozwiązań do zastosowania w pracy z uczniami. Jej uczestnikami byli wychowawcy klas, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, specjaliści szkolni.

Konferencję przygotowała i poprowadziła Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, która podczas otwarcia nawiązała do tematu przewodniego, stwierdzając, że pełnienie funkcji wychowawcy klasy przez nauczyciela to duże wyzwanie. Prowadząca powiedziała o roli, zadaniach i odpowiedzialności wychowawcy. Wychowawca jako koordynator działań wychowawczo- profilaktycznych czuwa nad budowaniem więzi i współpracy z rodzicami oraz przyjaznego klimatu w klasie szkolnej. Integracja zespołu klasowego jest gwarantem sukcesów dydaktyczno-wychowawczych zespołu nauczycieli, uczniów i rodziców. Wychowawca kształtuje hierarchię systemu wartości uczniów, dba o wychowanie dostosowane do sfer rozwojowych.

„Wychowawca przewodnikiem aktywności uczniów". Pomysły na zajęcia z wychowawcą – przykłady dobrej praktyki pedagogicznejW dalszej części konferencji prelegentki: Monika Rządkowska, Szkoła Podstawowa nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, Justyna Milejska-Cień, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie i Anna Sitek, Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie przedstawiły propozycje w obszarze dzielenia się dobrymi praktykami pedagogicznymi i pomysłami na przeprowadzenie zajęć z wychowawcą oraz szeroką gamę ciekawych pomysłów.

Monika Rządkowska omówiła propozycje zajęć dotyczących wychowania do wartości, zaproponowała gry i zabawy w oparciu o książkę Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej „Z dzieckiem w świat wartości”.

Justyna Milejska-Cień pracę z uczniami w klasie IV rozpoczęła przeprowadzeniem ankiety socjometrycznej w zakresie diagnozy relacji panujących w grupie. Wyniki ankiety wskazały kierunek działań w zakresie budowania porozumienia w klasie w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa, a także pracę nad emocjami. Prelegentka w swojej pracy wychowawczej stosuje różnorodne metody i techniki budujące poprawne relacje społeczne, takie jak: film, rozmowa kierowana z elementami dyskusji, promyczkowe szeregowanie, mapa pojęciowa, zdania niedokończone, tarcza strzelecka, „łańcuch przyjaźni”. Dobrym, sprawdzonym pomysłem jest wspólne rysowanie plakatów omawianych lektur, tworzenie portretów literackich, klasowe tworzenie dzieł poetyckich, co służy budowaniu wspólnoty społeczności klasowej.

„Wychowawca przewodnikiem aktywności uczniów". Pomysły na zajęcia z wychowawcą – przykłady dobrej praktyki pedagogicznejZałożeniem pracy wychowawczej Anny Sitek są działania integrujące całą społeczność szkolną. Właściwa atmosfera i klimat panujący w klasach i w szkole zależy od integracji. Integracja zespołu szkolnego obywa się poprzez wycieczki i wyprawy po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wspólne malowanie na wielkich arkuszach papieru, przedstawienia, zabawy, w których biorą udział uczniowie wszystkich klas, nauczyciele, dyrektor szkoły i rodzice. Szkoła zintegrowana chętnie podejmuje się realizacji nowych, trudnych zadań do wykonania. Panuje w niej atmosfera wzajemnego zaufania, życzliwości i tolerancji, co pozwala na poprawne funkcjonowanie całej społeczności szkolnej.

Urszula Mielczarek, nauczyciel-konsultant, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Częstochowie

„Wychowawca przewodnikiem aktywności uczniów". Pomysły na zajęcia z wychowawcą – przykłady dobrej praktyki pedagogicznej „Wychowawca przewodnikiem aktywności uczniów". Pomysły na zajęcia z wychowawcą – przykłady dobrej praktyki pedagogicznej „Wychowawca przewodnikiem aktywności uczniów". Pomysły na zajęcia z wychowawcą – przykłady dobrej praktyki pedagogicznej