Kursy doskonalące

Kursy doskonaląceW roku szkolnym 2019/2020 proponujemy poniższe tematy kursów doskonalących.

Kursy doskonalące są odpłatne.

Osoby, chcące zapisać się na wybrany kurs, prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (zakładka „Kursy doskonalące”).

W wypadku większości kursów istnieje możliwość przeprowadzenia ich dla rady pedagogicznej w  siedzibie szkoły/placówki. Wstępne zgłoszenia prosimy przysyłać na adres info@womczest.edu.pl.

Prosimy o dokonywanie wpłat na kursy doskonalące dopiero po uzyskaniu informacji zwrotnej od autora programu.


Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych dziecka w wieku przedszkolnym

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• poznają:
– akty prawne dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych,
– sposoby kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu,
– wpływ procesu uczenia się – nauczania dzieci w wieku przedszkolnym na ich kształtowanie kompetencji kluczowych,
– kompetencje kluczowe i ich znaczenie w procesie uczenia się przez całe życie,
• nabędą:
– umiejętność wspierania rozwoju dziecka w zakresie rozwijania kompetencji,
– umiejętność wspomagania pracy przedszkola w rozwoju kompetencji kluczowych,
• wypracują:
– wskaźniki rozwoju poszczególnych kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Autor programu:Jadwiga Mielczarek, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Diagnoza i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• poznają:
– kompetencje kluczowe w kontekście przygotowania uczniów do życia społecznego
i funkcjonowania na rynku pracy,
– rolę i znaczenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie,
– znaczenie stosowania różnych strategii nauczania i uczenia się w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów,
• nabędą:
– umiejętność diagnozowania uczniów i działań nauczycieli (szkoły) w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,
– umiejętność stosowania różnych strategii nauczania i uczenia się w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów,
– umiejętność stosowania metod, form pracy oraz oceniania postępów ucznia, służące rozwijaniu kompetencji kluczowych zarówno podczas lekcji, jak i w innych sytuacjach edukacyjnych i wychowawczych.

Autor programu: dr Agnieszka Leszcz-KrysiakJadwiga Mielczarek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Edukacja zdrowotna w szkole – korelacja przedmiotowa w realizacji zadań z podstawy programowej

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• poznają:
– treści związane z promocją zdrowia zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
– aktualne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej w zakresie profilaktyki
i ochrony zdrowia,
• nabędą:
– umiejętność stosowania metod aktywizujących w edukacji zdrowotnej w szkole,
– umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii do diagnozowania własnej aktywności fizycznej oraz właściwego odżywiania,
• wypracują:
– scenariusze zajęć z zakresu promocji działań prozdrowotnych w szkole.

Autor programu: Katarzyna Wąsowicz, dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
Liczba godzin: 12 godz. dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Interpretacja ruchowa piosenek i utworów muzycznych z elementami tańca współczesnego

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • zaprojektują własny warsztat pracy na potrzeby spotkań, uroczystości, imprez organizowanych w placówce,
 • poznają podstawowe informacje o muzyce przydatne w pracy z ruchem,
 • nabędą umiejętności interpretacji ruchowej i instrumentalizacji piosenek dziecięcych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
 • wypracują materiały: scenariusze okazjonalnych uroczystości z wykorzystaniem zabaw ruchowych, działań plastycznych i parateatralnych,
 • zostaną wdrożeni do autoedukacji poprzez wykorzystanie publikacji na podstawie opracowanego zestawienia bibliograficznego i netografii (opracowanie: PBP RODN „WOM” w Częstochowie).

Autor programu: Sylwia Kurcab
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 160 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Jak uczyć o dziedzictwie narodowym?

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • poznają pojęcia związane z dziedzictwem kulturowym oraz jego znaczenie w życiu społecznym,
 • pogłębią wiedzę na temat narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego,
 • nabędą umiejętność konstruowania karty pracy dotyczącej realizacji zajęć z dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa narodowego,
 • rozwiną umiejętność „czytania” zabytków ( zajęcia w terenie),
 • wzbogacą wiedzę o swojej miejscowości i jej zabytkach,
 • stworzą autorskie materiały dydaktyczne, które zostaną umieszczone w otwartych zasobach edukacyjnych RODN „WOM” w Częstochowie,
 • będą potrafili wyszukać informacje dotyczące dziedzictwa narodowego publikowane na licencjach Creative Commons
 • zapoznają się z Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi (OZE) w zakresie realizowanego tematu

Autor programu: Elżbieta Straszak
Liczba godzin: 15 godz. (10 godzin – zajęcia stacjonarne, 5 godzin – zajęcia w terenie)
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Kurs języka angielskiego przygotowujący do egza­minów na poziomie B2

Zapraszamy na krótki kurs języka angielskiego, na którym przygotują się Państwo do międzynarodowych egzaminów na poziomie B2 (np. PTE General).
Kurs obejmuje 50 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie.
Zajęcia będą prowadzone w soboty (10 spotkań stacjonarnych po 4 godziny dydaktyczne). Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie 15-osobowej grupy.

Cena kursu wynosi 500 zł (płatne w dwóch ratach).

Chętnych nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy oraz pracowników jednostek samorządowych prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na kurs doskonalący.

Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu wstępnego (na poziomie B1/B2) przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie.

Z testu wstępnego zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, kursu języka angielskiego przygotowującego do egzaminów PTE GENERAL i kursów kwalifikacyjnych z wczesnego nauczania języka angielskiego, organizowanych w RODN „WOM” w Częstochowie.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu:
Marta Lipska
nauczyciel-konsultant
tel. +48 34 360 60 04 wew. 224
e-mail: lipska@womczest.edu.pl

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
poznają:
– akty prawne normujące organizację krajoznawstwa i turystyki,
– obowiązki kierownika i opiekunów wycieczek szkolnych,
– zasady i cele organizacji wycieczek szkolnych,
– zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wycieczkach,
– zasady zachowania się uczniów na różnych rodzajach wycieczek szkolnych,
• nabędą:
– umiejętność przygotowania dokumentacji wycieczek szkolnych,
– umiejętność opracowania regulaminów wycieczek autokarowych i pieszych organizowanych do różnych miejsc.

Autor programu: Urszula Mielczarek
Liczba godzin: 12 godz. dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia człowieka,
 • zostaną wdrożeni do wykonania szybkiego badania wstępnego, oceny stanu poszkodowanego oraz zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych,
 • wyćwiczą algorytm prowadzenia RKO zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji,
 • poznają zasady bezpiecznego użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
 • nabędą umiejętność kształtowania właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratownicze,
 • zaprojektują ćwiczenia symulacyjne dla różnych grup uczniowskich,
 • wypracują metody i formy organizacji zajęć pozwalające efektywnie nauczać udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Autorzy programu: Zespół ekspertów w składzie: dr n. med. Ewa Raniszewska, dr n. med. Grzegorz Cebula, dr n. med. Krystyna Frydrysiak, Teresa Kazimierska

Liczba godzin: 30 godz. dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 420 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Przewidywane efekty szkolenia

Ukończenie kursu umożliwia uzyskanie wymaganych kwalifikacji pedagogicznych
do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Odbiorcami kursu mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne chcące prowadzić  praktyczną naukę zawodu dla uczniów w firmach, zakładach pracy lub gospodarstwach rolnych lub  inne osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

Informujemy, że osoba chcąca zostać  instruktorem praktycznej nauki zawodu powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019  r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z dnia 28 lutego 2019 r. poz. 391 z póź. zm.) i ukończyć kurs pedagogiczny
dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Link do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019  r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z dnia 28 lutego 2019 r. poz. 391 z póź. zm.) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000644/O/D20190644.pdf

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu rozpocznie się w drugiej połowie października 2019 r., szczegółowy harmonogram będzie dostępny w późniejszym terminie.

Autor programu: Urszula Mielczarek, Marek Żyłka

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:
1) zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.;
2) umiejętności dydaktyczne – 8 godz.
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 600 zł

Link do karty zgłoszeniowej:
https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php


Nowoczesne i kreatywne nauczanie języka obcego z wykorzystaniem darmowych aplikacji - Kahoot, Wordart, Voki, Dvolver, Wordwall, kody QR

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:

• poznają:
– aplikacje: Kahoot, Wordart, Voki, Dvolver i Wordwall,
– generatory kodów QR,

• nabędą:
– umiejętność tworzenia autorskich zestawów do nauki języka w wybranych aplikacjach,
– umiejętność odpowiedniego doboru rodzaju aplikacji do celów lekcji,
– umiejętność tworzenia wirtualnych ankiet i testów,
– umiejętność pracy w chmurze,
– umiejętność tworzenia chmur wyrazowych,
– umiejętność tworzenia mówiących awatarów oraz krótkich animacji.

Autor programu: Ewelina Makowska
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Pakiet biurowy narzędziem pracy nauczyciela

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• poznają:
– zasady redagowania dokumentów tekstowych,
– zasady tworzenia prezentacji multimedialnych,
– przeznaczenie i budowę arkusza kalkulacyjnego;
• nabędą:
– umiejętność poprawnego redagowania dokumentów tekstowych,
– umiejętność sprawnego tworzenia prezentacji multimedialnych,
– umiejętność wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym oraz prezentowania danych w postaci tabel oraz wykresów;
• wypracują:
– scenariusz zajęć z uwzględnieniem samodzielnie przygotowanej do niego prezentacji multimedialnej.

Autor programu: Monika Sikora
Liczba godzin: 20 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Papierowa wiklina. Warsztaty rękodzielnicze

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• pogłębią wiedzę na temat polskiego rękodzielnictwa,
• poznają techniki tworzenia papierowej wikliny,
• wykonają niepowtarzalny koszyczek na drobiazgi lub inny element dekoracyjny,
• nabędą:
– umiejętność wyplatania podstawowych kształtów,
– umiejętność wykorzystania Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) w zakresie realizowanego tematu.

Autor programu: Sylwia Kurcab
Liczba godzin: 10 godz. dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 160 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Pierwsza pomoc przedmedyczna

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność prawidłowego rozpoznawania i sprawnego reagowania w stanach zagrożenia życia człowieka,
 • prawidłowo zastosują algorytm postępowania po znalezieniu poszkodowanego,
 • wyćwiczą algorytm prowadzenia RKO zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji,
 • zostaną wdrożeni do wykonania szybkiej oceny stanu poszkodowanego oraz zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych człowieka,
 • wytrenują metody opanowania uczucia strachu i niepewności przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Autor programu: Aleksandra Krawczyk
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Podstawy komunikacji w języku angielskim

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• poznają:
– podstawowe słownictwo ogólne, np. liczby, kolory, dni tygodnia, miesiące, pory roku, godziny, produkty żywnościowe,
– zasady układania bardzo prostych zdań twierdzących, przeczących, pytających i krótkich odpowiedzi, np. na temat pogody, samopoczucia, chorób i zdrowego stylu życia,
– elementy kultury krajów anglojęzycznych, np. tradycje świąteczne, kolędy,
• nabędą:
– podstawowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach, podczas rozmowy towarzyskiej oraz w sytuacjach problemowych,
– umiejętność przedstawiania się, opowiadania o sobie oraz opisywania ludzi, rzeczy i miejsc,
• wykształcą:
– podstawowe umiejętności językowe związane z radzeniem sobie np. w sklepie, restauracji, w publicznych środkach transportu,
– umiejętność rozumienia bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, np. ogłoszeń, ulotek.

Autor programu: Marta Lipska
Liczba godzin: 60 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE)
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 350 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Podstawy komunikacji w języku francuskim na poziomie A1

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• poznają:
– podstawowe słownictwo dotyczące zwrotów grzecznościowych oraz życia codziennego, np. form spędzania czasu wolnego, zawodów, dni tygodnia, miesięcy, godzin, pór roku, pogody, zakupów w różnych typach sklepów (spożywczym, odzieżowym, supermarkecie), sposobów płatności, środków transportu itp.,
– podstawowe struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym i morfosyntaktycznym,
– podstawowe elementy kultury Francji, np. święta i uroczystości, tradycje, zwyczaje, normy zachowań międzyludzkich.
– proste zasady wymowy francuskiej, które ułatwiają czytanie i mówienie,
– szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym, przeczącym i pytającym,
• nabędą:
– umiejętność tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (dot. różnych form powitań i pożegnań, podziękowań, przeprosin, wydawania poleceń, formułowania pytań i próśb, udzielania informacji, podawania danych osobowych),
– umiejętność tworzenia prostych wypowiedzi pisemnych (formularz dot. danych osobowych, SMS, e-mail, np. z pozdrowieniami z wakacji, kartka z życzeniami, np. urodzinowymi, kartka pocztowa, zaproszenie),
– umiejętność komunikowania się w różnych prostych sytuacjach życia codziennego, np. w kawiarniach, restauracjach, hotelach, sklepach, na dworcach, na ulicy itp., wyrażanie zgody lub sprzeciwu, emocji, przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia, propozycji itp.,
– umiejętność rozumienia krótkich, prostych tekstów, podstawowych informacji zawartych w formularzach, ogłoszeniach, na szyldach, plakatach, tablicach informacyjnych itp.

Autor programu: Barbara Kosta
Liczba godzin: 60 godz. dydaktycznych (w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE)
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 350 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Praca z dzieckiem, uczniem ze spektrum autyzmu

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • poznają charakterystykę funkcjonowania dziecka/ucznia ze spektrum autyzmu
 • poznają prawne podstawy konstruowania i realizowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • nabędą umiejętność diagnozowania potrzeb uczniów w ramach dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • wypracują własne przykłady dostosowania warunków edukacyjnych do potrzeb dziecka/ucznia ze spektrum autyzmu

Autor programu: Aneta Żurek
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Praktyczne wykorzystanie TIK w nauczaniu języka obcego - Quizlet, Quizizz, Padlet, LearningApps, Pixton, Pinterest

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• poznają:
– aplikacje: Quizlet, Quizizz, Padlet, LearningApps, Pixton, Pinterest,
– aplikacje do sprawdzania wiedzy uczniów,
– różne funkcje i zastosowanie tablicy interaktywnej,
• nabędą:
– umiejętność tworzenia zestawów do nauki języka w wybranych aplikacjach,
– umiejętność przygotowania krzyżówek i innych interaktywnych ćwiczeń,
– umiejętność odpowiedniego doboru rodzaju aplikacji do celów lekcji,
– umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej w celu urozmaicenia lekcji języka obcego,
– umiejętność tworzenia wirtualnych komiksów.

Autor programu: Ewelina Makowska
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Promocja aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania w środowisku przedszkolnym

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• poznają:
– zasady zdrowego żywienia dziecka w wieku przedszkolnym,
– aktualne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej w zakresie aktywności fizycznej dzieci i dorosłych,
• nabędą:
– umiejętność stosowania metod aktywizujących w zakresie promocji zdrowia,
– umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii do diagnozowania własnej aktywności fizycznej oraz właściwego odżywiania,
• wypracują:
– scenariusze zajęć z zakresu promocji zdrowia w przedszkolu.

Autor programu: Katarzyna Wąsowicz, Jadwiga Mielczarek
Liczba godzin: 12 godz. dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dziecka

Cele poszczególnych części programu:
Część 1: Uczucia
• doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania uczuć i określanie strategii radzenia sobie z nimi,
Część 2: Komunikacja
• doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć,
Część 3: Nawiązywanie i zrywanie więzi
• doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością,
Część 4: Rozwiązywanie konfliktów
• doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów,
Część 5: Przeżywanie zmiany i straty
• doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą,
Część 6: Dajemy sobie radę
• doskonalenie u dzieci umiejętności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:

 • zdobędą merytoryczne przygotowanie do realizacji programu „Przyjaciele Zippiego”,
 • rozwiną umiejętności z zakresu analizy zachowań psychospołecznych dzieci,
 • wypracują materiały dotyczące współpracy z rodzicami w ramach realizacji programu,
 • otrzymają pakiety do realizacji programu wraz z pomocami dla dzieci.

Autor programu: na podstawie umowy licencyjnej Centrum Pozytywnej Edukacji z Partnership for Children

Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych

Cena: 500 zł szkoła/placówka (koszt uczestnictwa jednego nauczyciela oraz materiałów edukacyjnych). W przypadku uczestnictwa trzech lub więcej pedagogów prosimy o  kontakt z Panią Moniką Bilnik, głównym specjalistą RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 3606004 wew. 235, e-mail: bilnik@womczest.edu.pl

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka obcego - Socrative, Mentimeter, Wooclap, Canva, Johnsesl i Crossword Labs

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• poznają:
– aplikacje: Socrative, Mentimeter, Wooclap i Canva,
– generatory: Johnsesl i Crossword Labs,
– aplikacje do sprawdzania wiedzy uczniów,
• nabędą:
– umiejętność tworzenia zestawów do nauki języka w wybranych aplikacjach,
– umiejętność tworzenia chmur wyrazowych,
– umiejętność przygotowania krzyżówek i innych wirtualnych ćwiczeń,
– umiejętność odpowiedniego doboru rodzaju aplikacji do celów lekcji.

Autor programu: Ewelina Makowska
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Zasady oceniania prac uczniów na egzaminach zewnętrznych z matematyki

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• poznają rodzaje zadań egzaminacyjnych z matematyki i dokonają ich charakterystyki,
• pogłębią wiedzę na temat stosowania schematu punktowania do oceny zadań otwartych,
• rozwiną umiejętność trafnego, rzetelnego i obiektywnego sprawdzania, punktowania
i oceniania zadań otwartych przy zastosowaniu ustalonych, jednakowych w całym kraju kryteriów oceniania i schematów punktowania,
• dokonają analizy jakościowej i ilościowej zadań egzaminacyjnych,
• opracują przykładowe zadania egzaminacyjne i utworzą dla nich schemat oceniania.

Autor programu: Agnieszka Perczak
Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych (w tym 5 godzin online na Platformie MOODLE)
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Kurs dla wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży

Przewidywane efekty szkolenia
Uczestnicy:
• poznają:
– akty prawne regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
– zadania i obowiązki wychowawcy wypoczynku,
– sposoby organizacji zajęć z wychowankami,
– zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
– zasady zachowania się uczestników wypoczynku w różnych warunkach i sytuacjach,
• nabędą:
– umiejętność przygotowania niezbędnej dokumentacji,
– umiejętność opracowania przykładowego planu pracy wychowawczej,
– umiejętność organizacji pracy zespołowej.

Autor programu: Urszula Mielczarek
Liczba godzin: 30 godzin dydaktycznych
Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 160 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące