Kursy doskonalące

Kursy doskonaląceW roku szkolnym 2018/2019 proponujemy poniższe tematy kursów doskonalących.

Kursy doskonalące są odpłatne.

Osoby, chcące zapisać się na wybrany kurs, prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (zakładka „Kursy doskonalące”).

W wypadku większości kursów istnieje możliwość przeprowadzenia ich dla rady pedagogicznej w  siedzibie szkoły/placówki. Wstępne zgłoszenia prosimy przysyłać na adres info@womczest.edu.pl.

Prosimy o dokonywanie wpłat na kursy doskonalące dopiero po uzyskaniu informacji zwrotnej od autora programu.


„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dziecka

Cele poszczególnych części programu:

Część 1: Uczucia

 • doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania uczuć i określanie strategii radzenia sobie z nimi,

Część 2: Komunikacja

 • doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć,

Część 3: Nawiązywanie i zrywanie więzi

 • doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością,

Część 4: Rozwiązywanie konfliktów

 • doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów,

Część 5: Przeżywanie zmiany i straty

 • doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą,

Część 6: Dajemy sobie radę

 • doskonalenie u dzieci umiejętności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • zdobędą merytoryczne przygotowanie do realizacji programu „Przyjaciele Zippiego”,
 • rozwiną umiejętności z zakresu analizy zachowań psychospołecznych dzieci,
 • wypracują materiały dotyczące współpracy z rodzicami w ramach realizacji programu,
 • otrzymają pakiety do realizacji programu wraz z pomocami dla dzieci.

Autor programu: na podstawie umowy licencyjnej Centrum Pozytywnej Edukacji z Partnership for Children

Liczba godzin: 12

Cena: 500 zł szkoła/placówka (koszt uczestnictwa jednego lub dwóch nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych). W przypadku uczestnictwa trzech lub więcej pedagogów prosimy o  kontakt z Panią Moniką Bilnik, głównym specjalistą RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 3606004 wew. 235, e-mail: bilnik@womczest.edu.pl

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Efektywne ocenianie postępów ucznia na zajęciach matematyki

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • zostaną zapoznani z różnicami pomiędzy ocenianiem sumującym a kształtującym,
 • poszerzą kompetencje w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów,
 • poznają narzędzia umożliwiające diagnozę kompetencji matematycznych,
 • nabędą umiejętność opracowania systemu pozwalającego na efektywne ocenianie postępów poszczególnych uczniów i klasy jako całości,
 • opracują ćwiczenia zwiększające motywację do uczenia się matematyki.

Autor programu: Agnieszka Perczak

Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Elementy coachingu w pracy nauczyciela

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają coachng jako metodę rozwoju osobowego,
 • silniej dostrzegą potrzebę pracy nad sobą,
 • nabędą umiejętność zadawania pytań, słuchania i wspierania ucznia,
 • przećwiczą możliwość zastosowania wybranych technik coachingowych w pracy z uczniami,
 • wypracują indywidualny plan wykorzystania elementów coachingu we własnym życiu zawodowym,
 • zostaną wdrożeni do autoedukacji w danym zakresie tematycznym poprzez wykorzystanie publikacji dostępnych w PBP RODN „WOM” w Częstochowie (na podstawie opracowanego zestawienia bibliograficznego i netografii).

Autor programu:   Elżbieta Doroszuk

Liczba godzin: 20 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 130 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 150 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Gry i zabawy dydaktyczne z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • zdobędą umiejętności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem gier i zabaw dydaktycznych w edukacji przedszkolnej,
 • poznają gry i zabawy dydaktyczne rozwijające percepcję wzrokową i słuchową dziecka,
 • zdobędą umiejętność konstruowania i stosowania gier i zabaw rozwijających zmysły dziecka,
 • poznają zabawy rozwijające gotowość szkolną dziecka,
 • nabędą umiejętność organizowania sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i fizycznej,
 • wypracują na platformie Moodle RODN „WOM” w Częstochowie gry i zabawy.

Autor programu: Jadwiga Mielczarek

Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych/b-learning/

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Interpretacja ruchowa piosenek i utworów muzycznych z elementami tańca współczesnego

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • zaprojektują własny warsztat pracy na potrzeby spotkań, uroczystości, imprez organizowanych w placówce,
 • poznają podstawowe informacje o muzyce przydatne w pracy z ruchem,
 • nabędą umiejętności interpretacji ruchowej i instrumentalizacji piosenek dziecięcych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
 • wypracują materiały: scenariusze okazjonalnych uroczystości z wykorzystaniem zabaw ruchowych, działań plastycznych i parateatralnych,
 • zostaną wdrożeni do autoedukacji poprzez wykorzystanie publikacji na podstawie opracowanego zestawienia bibliograficznego i netografii (opracowanie: PBP RODN „WOM” w Częstochowie).

Autor programu: Sylwia Kurcab

Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 160 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 160 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Jak opracować program własny edukacji regionalnej?

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę na temat podstaw programowo-organizacyjnych edukacji regionalnej,
 • wypracują materiały do realizacji: programu i projektu edukacyjnego, scenariusze zajęć do edukacji regionalnej,
 • zastosują poznane metody nawiązując do określonych bloków tematycznych dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu,
 • zostaną wdrożeni do autoedukacji w danym zakresie tematycznym poprzez wykorzystanie publikacji dostępnych w PBP RODN „WOM” w Częstochowie (na podstawie opracowanego zestawienia bibliograficznego i netografii).

Autor programu: Sylwia Kurcab

Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 130 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Jak uczyć o dziedzictwie narodowym?

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają pojęcia związane z dziedzictwem kulturowym oraz jego znaczenie w życiu społecznym,
 • pogłębią wiedzę na temat narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego,
 • nabędą umiejętność konstruowania karty pracy dotyczącej realizacji zajęć z dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa narodowego,
 • rozwiną umiejętność „czytania” zabytków ( zajęcia w terenie),
 • wzbogacą wiedzę o swojej miejscowości i jej zabytkach,
 • stworzą autorskie materiały dydaktyczne, które zostaną umieszczone w otwartych zasobach edukacyjnych RODN „WOM” w Częstochowie,
 • będą potrafili wyszukać informacje dotyczące dziedzictwa narodowego publikowane na licencjach Creative Commons
 • zapoznają się z Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi (OZE) w zakresie realizowanego tematu

Autor programu: Elżbieta Straszak

Liczba godzin: 15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne, 5 godzin – zajęcia w terenie)

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Cele poszczególnych części programu:

Część 1: Uczę się rozumieć siebie i innych

 • Zapoznanie z założeniami, celami i sposobem realizacji autorskiego projektu z wykorzystaniem książki A. Kruszewskiej i A. Leszcz-Krysiak „Emocjonalno-społeczne aspekty edukacji dzieci na poziomie elementarnym /wraz ze wskazówkami dydaktyczno-metodycznymi i pomocami/ – Z kangurkiem Bubusiem w świat emocji”.

Część 2: Tworzymy kangurka „Bubusia”

 • Zapoznanie z maskotką emocji występującą w projekcie. Wykonanie wzoru maskotki z filcu.

Część 3: Naucz mnie przeżywać emocje

 • Zapoznanie z etapami rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci oraz czynnikami wpływającymi, a także wspierającymi ten rozwój. Poznanie znaczenia inteligencji emocjonalnej w radzeniu sobie przez dzieci w życiu. Rozwijanie umiejętności realizacji zajęć z edukacji społeczno-emocjonalnej.

Część 4: Naucz mnie przeżywać emocje – jak sobie radzić ze złością?

 • Poznanie mechanizmów powstawania złości i sposobów radzenia sobie z nią. Podsumowanie realizacji projektu – wymiana doświadczeń z realizacji zajęć.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • zwiększą wiedzę na temat rozwoju społeczno-emocyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • zdobędą praktyczne umiejętności pracy z dziećmi w obszarze rozwoju ich kompetencji społeczno-emocjonalnych
 • wzbogacą warsztat metodyczny o nowe formy i metody pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • wykonają maskotkę emocji do realizacji projektu.

Autor programu: dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Liczba godzin: 16 godz. dydaktycznych (4 spotkania)

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 120 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Kurs doskonalący języka angielskiego dla począt­kujących (poziom A1)

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • będą posługiwali się językiem angielskim w codziennych sytuacjach na poziomie A1 (zgodnie z wymaganiami dla poziomu A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
 • nabędą umiejętność prowadzenia konwersacji,
 • rozwiną umiejętność rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych o różnorodnej formie i długości,
 • zaznajomią się z różnorodnymi strukturami gramatycznymi i ich uwarunkowaniem kontekstowym,
 • wdrożą się do samodzielnej nauki gramatyki oraz słownictwa języka angielskiego.

Autorzy programu: Ewa Haberko, Ewelina Makowska, Agnieszka Pyziak

Liczba godzin: 240 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 1600 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 1800 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Kurs doskonalący języka angielskiego dla średnio­ zaawan­so­wanych (poziom B1)

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • będą posługiwali się językiem angielskim w codziennych sytuacjach związanych z ich zainteresowaniami na poziomie B1 (zgodnie z wymaganiami dla poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
 • nabędą umiejętność prowadzenia konwersacji,
 • rozwiną umiejętność rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych o różnorodnej formie i długości (listy, broszury informacyjne, artykuły prasowe i krótkie dokumenty urzędowe),
 • nabędą umiejętność opisywania swoich doświadczeń, przeżyć, zdarzeń i uczuć,
 • zaznajomią się z różnorodnymi strukturami gramatycznymi i ich uwarunkowaniem kontekstowym,
 • wdrożą się do samodzielnej nauki gramatyki oraz słownictwa języka angielskiego.

Autor programu: Ewa Haberko, Ewelina Makowska, Agnieszka Pyziak

Liczba godzin: 240 godzin (210 godzin – zajęcia stacjonarne i 30 godzin – zajęcia online)

Kurs rozpocznie się po zebraniu 15-osobowej grupy

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 2000 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Kurs języka angielskiego przygotowujący do egza­minów na poziomie B2

Zapraszamy na krótki kurs języka angielskiego, na którym przygotują się Państwo do międzynarodowych egzaminów na poziomie B2 (np. PTE General).

Kurs obejmuje 50 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin online na Platformie MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie.

Zajęcia będą prowadzone w soboty (10 spotkań stacjonarnych po 4 godziny dydaktyczne). Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie 15-osobowej grupy.

Cena kursu wynosi 500 zł (płatne w dwóch ratach).

Chętnych nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy oraz pracowników jednostek samorządowych prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia http://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php na kurs doskonalący.

Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik testu wstępnego (na poziomie B1/B2) przeprowadzonego w RODN „WOM” w Częstochowie.

Z testu wstępnego zwolnieni są absolwenci kursu języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, kursu języka angielskiego przygotowującego do egzaminów PTE GENERAL i kursów kwalifikacyjnych z wczesnego nauczania języka angielskiego, organizowanych w RODN „WOM” w Częstochowie.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu:
Marta Lipska
nauczyciel-konsultant
tel. +48 34 360 60 04 wew. 224
e-mail: lipska@womczest.edu.pl

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają akty prawne normujące organizację krajoznawstwa i turystyki,
 • zapoznają się z obowiązkami kierownika i opiekunów wycieczek szkolnych,
 • nabędą umiejętność przygotowania dokumentacji wycieczek szkolnych,
 • poznają zasady i cele organizacji wycieczek szkolnych,
 • zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wycieczkach,
 • poznają zasady zachowania się uczniów na różnych rodzajach wycieczek szkolnych,
 • nabędą umiejętność opracowania regulaminów wycieczek autokarowych i pieszych,  organizowanych do  różnych miejsc.

Autor programu: Urszula Mielczarek

Liczba godzin: 12 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia człowieka,
 • zostaną wdrożeni do wykonania szybkiego badania wstępnego, oceny stanu poszkodowanego oraz zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych,
 • wyćwiczą algorytm prowadzenia RKO zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji,
 • poznają zasady bezpiecznego użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
 • nabędą umiejętność kształtowania właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratownicze,
 • zaprojektują ćwiczenia symulacyjne dla różnych grup uczniowskich,
 • wypracują metody i formy organizacji zajęć pozwalające efektywnie nauczać udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Autorzy programu: Zespół ekspertów w składzie: dr n. med. Ewa Raniszewska, dr n. med. Grzegorz Cebula, dr n. med. Krystyna Frydrysiak, Teresa Kazimierska

Liczba godzin: 30 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 400 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Metoda projektu edukacyjnego

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę na temat strategii dydaktycznej, jaką jest metoda projektu i nabiorą przekonania o jej wartości i zaletach,
 • poznają etapy pracy metodą projektu,
 • będą potrafili stosować metodę projektu w procesie edukacyjnym,
 • nauczą się oceniać prezentację efektów projektu,
 • będą umieli formułować kryteria oceny efektów projektu,
 • poznają zasady konstruowania karty oceny prezentacji pracy metodą projektu,
 • zostaną wdrożeni do samokształcenia poprzez wskazanie źródeł w postaci otwartych zasobów edukacyjnych – w internecie oraz wydawnictw tradycyjnych – dostępnych w zasobach PBP RODN „WOM” w Częstochowie.

Autor programu:  Bożena Harasimowicz

Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Nowoczesne i kreatywne nauczanie języka obcego z wykorzystaniem darmowych aplikacji

Aplikacje: Kahoot, gry interaktywne w Google Slides, Wordart, Voki, Wordwall, Dvolver, QR Code

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają aplikacje do nauki słownictwa i do testowania wiedzy uczniów,
 • nabędą umiejętność tworzenia własnych zestawów do nauki języka w wybranych aplikacjach,
 • rozwiną umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej w celu urozmaicenia lekcji języka obcego,
 • stworzą autorskie materiały dydaktyczne, które zostaną umieszczone w otwartych zasobach edukacyjnych RODN „WOM” w Częstochowie,
 • będą potrafili odpowiednio dobrać technologie do celów lekcji.

Autor programu: Ewelina Makowska, Marta Lipska

Liczba godzin: 15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne, 5 godzin – zajęcia online)

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Praktyczne wykorzystanie TIK w nauczaniu języka obcego

Aplikacje: Quizlet, Quizizz, LearningApps, Padlet i Pixton

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają aplikacje do nauki słownictwa i do testowania wiedzy uczniów,
 • nabędą umiejętność tworzenia własnych zestawów do nauki języka w wybranych aplikacjach,
 • rozwiną umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej w celu urozmaicenia lekcji języka obcego,
 • stworzą autorskie materiały dydaktyczne, które zostaną umieszczone w otwartych zasobach edukacyjnych RODN „WOM” w Częstochowie,
 • będą potrafili odpowiednio dobrać technologie do celów lekcji.

Autor programu: Ewelina Makowska, Marta Lipska

Liczba godzin: 15 godzin (10 godzin – zajęcia stacjonarne, 5 godzin – zajęcia online)

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Pierwsza pomoc przedmedyczna

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność prawidłowego rozpoznawania i sprawnego reagowania w stanach zagrożenia życia człowieka,
 • prawidłowo zastosują algorytm postępowania po znalezieniu poszkodowanego,
 • wyćwiczą algorytm prowadzenia RKO zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji,
 • zostaną wdrożeni do wykonania szybkiej oceny stanu poszkodowanego oraz zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych człowieka,
 • wytrenują metody opanowania uczucia strachu i niepewności przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Autor programu: Aleksandra Krawczyk

Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Praca z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają charakterystykę funkcjonowania dziecka/ucznia ze spektrum autyzmu
 • poznają prawne podstawy konstruowania i realizowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • nabędą umiejętność diagnozowania potrzeb uczniów w ramach dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • wypracują własne przykłady dostosowania warunków edukacyjnych do potrzeb dziecka/ucznia ze spektrum autyzmu

Autor programu: Aneta Żurek

Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Praca z dzieckiem/uczniem ze spektrum autyzmu

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają charakterystykę funkcjonowania dziecka/ucznia ze spektrum autyzmu
 • poznają prawne podstawy konstruowania i realizowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • nabędą umiejętność diagnozowania potrzeb uczniów w ramach dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • wypracują własne przykłady dostosowania warunków edukacyjnych do potrzeb dziecka/ucznia ze spektrum autyzmu

Autor programu: Aneta Żurek

Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Praktyczne zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność posługiwania się tablicą interaktywną,
 • wykorzystają możliwości tablicy do tworzenia ciekawych i angażujących uczniów lekcji z użyciem ćwiczeń interaktywnych,
 • nauczą się tworzyć quizy, zagadki i testy,
 • poznają źródła treści interaktywnych,
 • opracują własne materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem multimediów.

Autor programu: Agnieszka Perczak

Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Program profilaktyczny „Unplugged”

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają treści i metodologię programu,
 • przeanalizują scenariusz zajęć z uczniami i rodzicami,
 • nabędą umiejętności w prowadzeniu interaktywnych zajęć profilaktycznych z uczniami,
 • wypracują zasady wdrażania programu w szkołach,
 • zostaną wdrożeni do autoedukacji w danym zakresie tematycznym poprzez wykorzystanie publikacji dostępnych w PBP RODN „WOM” w Częstochowie (na podstawie opracowanego zestawienia bibliograficznego i netografii).

Autor programu:  Elżbieta Doroszuk

Liczba godzin:  18  godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 120 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 120 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Praktyczne zastosowanie tablicy interaktywnej na lekcjach matematyki

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność posługiwania się tablicą interaktywną,
 • wykorzystają możliwości tablicy do tworzenia ciekawych i angażujących uczniów lekcji z użyciem ćwiczeń interaktywnych,
 • nauczą się tworzyć quizy, zagadki i testy,
 • poznają źródła treści interaktywnych,
 • opracują własne materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem multimediów.

Autor programu: Agnieszka Perczak

Liczba godzin: 15 godz. dydaktycznych

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 80 zł

Cena kursu realizowanego poza RODN „WOM” w Częstochowie: 100 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące


Programuj od najmłodszych lat

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę i umiejętności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem gier i zabaw dydaktycznych z zakresu rozwijania umiejętności okołoprogramistycznych,
 • poznają przykładowe gry i zabawy dydaktycznych pozwalające na rozwój umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów,
 • nabędę umiejętności do organizowania sytuacji dydaktycznych umożliwiających uczniom wizualne zaprogramowanie prostych historyjek według pomysłów własnych i wypracowanych razem z innymi uczniami,
 • pozyskają wiedzę z zakresu wykorzystania gry dydaktycznej ScotieGo! oraz zasobów witryny code.org na przedmiocie edukacja informatyczna lub informatyka.

Autor programu: Katarzyna Michalak, Anna Dąbrowska, Anna Hiller

Liczba godzin: 15 godzin

Cena kursu realizowanego w RODN „WOM” w Częstochowie: 300 zł

Karta zgłoszenia: „Kursy doskonalące