Kursy kwalifikacyjne


Zgłoszenia: prosimy wypełnić kartę zgłoszenia „Kursy kwalifikacyjne”.
Kursy kwalifikacyjne są odpłatne.
Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.


 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – 218 godzin; kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką. Rozpoczęcie kursu uzależnione jest od utworzenia pełnej grupy uczestników. Kurs realizowany jest w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej 10 listopada 2015 r. nowy ramowy plan i program kursu (zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1591).
  Bliższych informacji udziela Aleksandra Krawczyk, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, kierownik kursu; e-mail: krawczyk@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 240
  Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą dostępny jest na stronie internetowej MEN pod adresem: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/zatwierdzona-ramowka-kursu-z-zarzadzania-oswiata-w-pdf.pdf
  karta zgłoszenia
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, 270 godzin – dla nauczycieli przedszkoli, klas I – III szkoły podstawowej; nauczyciele przedszkoli oraz klas I – III szkół podstawowych, którzy chcą uczyć języka angielskiego, są zobowiązani ukończyć kurs kwalifikacyjny (lub studia podyplomowe) z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego do roku 2020. Do tego czasu nauczyciele przedszkola mogą nauczać języka angielskiego pod warunkiem, że mają zdany egzamin językowy minimum na poziomie B2 – załącznik do rozporządzenia MEN o kwalifikacjach nauczycieli. Po roku 2020 do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej wychowawca musi spełniać oba warunki: zdany egzamin językowy na poziomie minimum B2 oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe.
  Warunkiem uczestnictwa w kursie jest min. dwuletni staż pracy i średnio-zaawansowany poziom języka angielskiego.
  Bliższych informacji udziela Marta Lipska, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, kierownik kursu; e-mail: lipska@womczest.edu.pl; tel. 34 360 60 04 wew. 225