Kursy kwalifikacyjne


Zgłoszenia: prosimy wypełnić kartę zgłoszenia „Kursy kwalifikacyjne”.
Kursy kwalifikacyjne są odpłatne.
Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.


Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Kurs adresowany jest do nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą i placówką.

Ukończenie kursu daje kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, szkoły i placówki zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).

Szkolenie realizowane jest w systemie weekendowym, wg ramowego planu i programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej
(źródło: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/zatwierdzona-ramowka-kursu-z-zarzadzania-oswiata-w-pdf.pdf [dostęp: 28.09.2020]).

Ogólna liczba godzin kursu: 220 godzin dydaktycznych
Koszt kursu: 1950 zł (z możliwością płatności w 4 ratach)
Rozpoczęcie kursu uzależnione jest od utworzenia pełnej grupy uczestników.

Bliższych informacji udziela Bożena Harasimowicz, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, kierownik kursu
e-mail: harasimowicz@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 220

karta zgłoszenia


Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs jest adresowany do:
osób, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne  do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu i posiadają odpowiedni poziom wykształcenia wymieniony w pkt poniżej:
1) ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym lub
3) legitymuje się dyplomem ukończenia studium technicznego lub
4) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać lub
5) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać.

Czas trwania kursu: 150 godzin dydaktycznych, w tym:
1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz.
2. Metodyka nauczania – 90 godz., w tym hospitacja zajęć 20 godzin.

Harmonogram zajęć będzie podany w późniejszym terminie.

Cena kursu:  900,00 zł brutto

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz.U. 2019 poz. 1045 z późn. zm.).