XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego w 2019 roku

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego. Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Jeśli Państwa uczniowie po mistrzowsku władają słowem i refleksyjnie patrzą na świat, ten konkurs jest właśnie dla nich! Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”.

Regulamin XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego w 2019 roku

Informacje organizacyjne etapu lokalnego i regionalnego

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia

Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna

Karty zgłoszenia (zał. 1), zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2 i zał. 3) należy:

– przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatora: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem: XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy)

lub

– dostarczyć osobiście do Ośrodka, do pokoju 213 (Pani Grażyna Skrzypczak-Stefańczyk)

lub

– przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres kurcab@womczest.edu.pl, a oryginały załączników dostarczyć w dniu konkursu do Pani Sylwii Kurcab.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 21.01.2019 r.

Szczegółowych informacji udziela: Sylwia Kurcab, koordynator eliminacji lokalnych i regionalnych, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, e-mail: kurcab@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 217.

Zapraszamy do udziału w konkursie.