Badania edukacyjne

Badania edukacyjne i raporty nt. edukacji w Internecie

Badania edukacyjne i raporty nt. edukacji w Internecie, oprac. Bernarda Śmigielska, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie

 CKE, Centralna Komisja Egzaminacyjna

https://cke.gov.pl/wyniki-egzaminow/

 Edunews.pl, portal o nowoczesnej edukacji

https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania

 EU Kids Online, europejska sieć badawcza

http://www.eukidsonline.net

Polskie badanie EU Kids online 2018 : najważniejsze wyniki i wnioski / aut. Jacek Pyżalski [i in.] https://fundacja.orange.pl/files/user_files/EU_Kids_Online_2019_v2.pdf

 Eurydice, sieć informacji o edukacji w Europie

https://eurydice.org.pl/publikacje/

Digital Education at School in Europe : Eurydice report https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/en_digital_education_n.pdf

 Evidence Institute, fundacja naukowa

https://www.evidenceinstitute.pl/publikacje/raporty/

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji : studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030 / aut. Krzysztof Głomb [i in.] https://www.evidenceinstitute.pl/wp-content/uploads/2019/02/Kompetencje-przyszłości-w-czasach-cyfrowej-dysrupcji-1.pdf

 FRSE, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

https://www.frse.org.pl/badania/

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

https://fdds.pl/kategoria_bazy/raporty-z-badan/

Problematyczne używanie Internetu przez młodzież (2019) https://fdds.pl/baza_wiedzy/problematyczne-uzywanie-internetu-przez-mlodziez-2019/

Patotreści w Internecie (2019) https://fdds.pl/baza_wiedzy/patotresci-w-internecie/

 GUS, Główny Urząd Statystyczny

https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/szukaj.html?topic=32

Społeczeństwo informacyjne w Polsce : wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2015-2019,1,13.html

 HBSC, międzynarodowe badania zachowań zdrowotnych uczniów

http://www.hbsc.org/membership/countries/poland.htm

Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC / pod red. Joanny Mazur, Agnieszki Małkowskiej-Szkutnik http://www.imid.med.pl/files/imid/Aktualnosci/Aktualnosci/raport%20HBSC%202018.pdf

Nastolatki. Komunikacja. Media elektroniczne : badania HBSC 2018 / red. Wisława Ostręga http://www.imid.med.pl/files/imid/Do%20pobrania/BROSZURA%20młodzież%20a%20media.pdf

 IBE, Instytut Badań Edukacyjnych

https://www.ibe.edu.pl/pl/wyniki-badan

http://eduentuzjasci.pl/badania.html

Cyfryzacja bez edukacji nie wystarczy. Znamy wyniki międzynarodowego badania ICILS 2018 http://www.ibe.edu.pl/pl/component/content/article/38-aktualnosci/1073-cyfryzacja-bez-edukacji-nie-wystarczy-znamy-wyniki-miedzynarodowego-badania-icils-2018

PISA 2018 https://pisa.ibe.edu.pl/?s=pisa+2018

 IEA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Oceny Osiągnięć Edukacyjnych

https://www.iea.nl/studies/ieastudies

Click to access 2034_Inf_MEN.pdf

ICCS, Międzynarodowe Badanie Edukacji Obywatelskiej

https://www.iea.nl/studies/iea/iccs

ICILS, Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych

https://www.iea.nl/studies/iea/icils

PIRLS, Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu

https://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pirls

https://www.iea.nl/studies/iea/pirls

https://timssandpirls.bc.edu

TIMSS, Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych

http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/timss-2019

https://www.iea.nl/studies/iea/timss

https://timssandpirls.bc.edu

 KOMETA, Sieć Edukacji Cyfrowej

https://tinyurl.com/y8n6g5mg

Młodzi cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan / Maciej Dębski, Magdalena Bigaj (2019) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/850/20f1_A_Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka.pdf?v2.8

Problem fake news w Polsce [z perspektywy młodzieży] / aut. Małgorzata Kilian [i in.] (2019) https://kometa.edu.pl/uploads/publication/831/e2a7_AA_raport_krytyczny_umysl.pdf?v2.8

 NASK, Państwowy Instytut Badawczy Ministerstwa Cyfryzacji https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty

Raport nastolatki 3.0. Wyniki ogólnopolskich badań młodzieży (2019) https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2593,Raport-z-badan-quotNastolatki-30quot-2019.html

Rodzice nastolatków 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania społecznego (2019)  https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2586,Raport-quotRodzice-Nastolatkow-30quot.html

 NCK, Narodowe Centrum Kultury

https://nck.pl/badania/raporty

https://nck.pl/badania/projekty-badawcze

https://nck.pl/badania/publikacje

Polska szkoła w dobie cyfryzacji : diagnoza 2017 / red. Marlena Plebańska https://nck.pl/badania/raporty/raport-polska-szkola-w-dobie-cyfryzacji-diagnoza-2017

 NIK, Najwyższa Izba Kontroli

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/

NIK o nauczaniu matematyki w szkole (2019) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/matematyka-do-poprawy.html

NIK o współpracy szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych (2018) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/wspolpraca-z-rodzicami-moze-byc-impulsem-rozwoju-szkoly.html

NIK o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami (2018) https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/edukacja-i-nauka/nik-o-ksztalceniu-uczniow-z-niepelnosprawnosciami-2017.html

 OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

http://www.oecd.org/education/

Click to access 2034_Inf_MEN.pdf

PIAAC, Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

https://www.oecd.org/skills/piaac/

PISA, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

https://pisa.ibe.edu.pl

https://www.oecd.org/pisa/

TALIS, Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się

http://www.oecd.org/education/talis/

 ORE, Ośrodek Rozwoju Edukacji

wychowanie i profilaktyka https://www.ore.edu.pl/2019/06/badania-i-raporty/

uczeń zdolny https://www.ore.edu.pl/2014/12/raporty-z-badan/

resocjalizacja i terapia https://www.ore.edu.pl/2015/04/poradniki-i-raporty/

zarządzanie szkołą https://www.ore.edu.pl/2015/04/wybrane-wyniki-badan-i-raporty/

Szkoła Edukacji

https://szkolaedukacji.pl/tag/raporty-i-badania/

Badania edukacyjne w czasopismach pedagogicznych (wybór z lat 2018-2019)

Badania edukacyjne i raporty nt. edukacji w Internecie, oprac. Bernarda Śmigielska, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 1. Absolwent edukacji wczesnoszkolnej w wypowiedziach nauczycielek języka polskiego w klasie IV / Monika Kupiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 3, s. 20-31
 2. Badania z dziećmi : twórczość, czyli co? : wiedza dzieci na temat twórczości / Renata Pietruńko // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2018, nr 4, s. 113-128
 3. Badanie i odkrywanie w zabawie heurystycznej / Kamila Pernal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 3, s. 32-47
 4. Człowiek upodmiotowiony : właściwości osobowości autorskiej absolwentów klas Montessori : raport z badań / Beata Bednarczuk // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2018, nr 1, s. 105-120
 5. Dziecięce kompetencje do przeciwstawiania się w kulturze szkoły polskiej / Monika Wiśniewska-Kin // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2019, nr 4, s. 35-46 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4153/3475
 6. Edukacja elementarna jako intelektualna przestrzeń (nie)doświadczania praktyk demokratycznych przez dziecko / Ewa Dorota Kochanowska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 1, s. 41-56
 7. Edukacja międzykulturowa w przedszkolu – raport z badań nauczycieli / Anna Twardzik // Kultura i Edukacja. – 2018, nr 3, s. 218-230
 8. Jak dzieci w wieku przedszkolnym uzasadniają użycie języka figuratywnego : dane z badań z zastosowaniem Zadania Rozumienia Ironii (ZRI) / Natalia Banasik-Jemielniak, Barbara Bokus // Psychologia Wychowawcza. – Nr 15 (2019), s. 7-37
 9. Kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie udzielania pierwszej pomocy – wyniki badania pilotażowego / Sylwia Jarzynka [i in.] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 3, s. 38-51
 10. Kompetencje plastyczne dzieci 4 i 5-letnich – raport z badań / Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2018, nr 2, s. 165-182
 11. Kontynuacja i koniunkcja pedagogiczna – rodzice, nauczyciele, decydenci o osiągnięciach rozwojowych dzieci w żłobku i przedszkolu / Małgorzata Karwowska-Struczyk // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 68-108
 12. Krytyczne myślenie (nie)dostępne uczniom edukacji wczesnoszkolnej? / Barbara Nawolska, Natalia Rutka-Gliksman // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 5, s. 33-49
 13. Kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci przez bajki w formie filmowej i tekstowej / Angelika Pędzich, Joanna Łukasiewicz-Wieleba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 4, s. 45-58
 14. Metody wspierania edukacyjnego stosowane przez nauczycieli klas I-III – raport z badań / Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 2, s. 105-120
 15. Niepowodzenia szkolne uczniów klas początkowych a percepcja własnych doświadczeń szkolnych rodziców / Danuta Ochojska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 3, s. 52-61
 16. Obowiązki domowe w świadomości dzieci w wieku przedszkolnym / Jolanta Barszcz-Skowronek // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 1, s. 83-94
 17. Ocena transparentności postępowania badawczego : implikacje dla badań nad dzieciństwem / Sławomir Pasikowski // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2018, nr 4, s. 27-39
 18. Oczekiwania szkolne wyrażone w świadectwach uczniów kończących klasę trzecią szkoły podstawowej / Edyta Ćwikła // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 8, s. 40-51
 19. Poczucie kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym / Hewilia Hetmańczyk // Chowanna. – 2018, t. 1, s. 161-178
 20. Postawy twórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym – tendencje zmian / Ewa Wysocka, Jolanta Pułka // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018, nr 3, s. 124-133 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/2004/1463
 21. Postrzeganie samodzielności przez uczniów klas trzecich uczących się według koncepcji Planu Daltońskiego / Dorota Domagała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 1, s. 36-43
 22. Potoczna wiedza dzieci na temat pieniędzy : wnioski z badań własnych / Renata Raszka // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 4, s. 255-271
 23. Potoczne koncepcje dzieci w młodszym wieku szkolnym na temat wybranych uwarunkowań procesu uczenia się / Joanna Ostaszewska-Tylenda // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 2, s. 27-37
 24. Robotyka Lego WeDo jako narzędzie rozwijania dziecięcych kompetencji XXI wieku / Marlena Hlebowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 7, s. 27-37
 25. Spontaniczne aktywności dzieci jako proces twórczy / Dagmara Lewandowska, Kamila Lipka // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2018, nr 2, s. 89-106
 26. Sposoby niwelowania zachowań agresywnych przez nauczycieli w odniesieniu do potrzeb dzieci / Beata Bezpalko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 8, s. 31-39
 27. Umiejętności słuchowe dzieci w wieku przedszkolnym a kształcenie tych umiejętności w kontekście nowej podstawy programowej / Irena Polewczyk // Chowanna. – 2018, t. 1, s. 115-130
 28. Warunki rodzinne i szkolne wyznaczające rozwój uczniów edukacji wczesnoszkolnej z rodzin dysfunkcyjnych / Urszula Tyluś // Ruch Pedagogiczny. – 2017, nr 4, s. 35-44
 29. Wolność oczami dziecka – poznawcza reprezentacja wolności w średnim i późnym dzieciństwie / Anna Chałupczak [i in.] // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2018, nr 1, s. 183-207
 30. Wybrane pojęcia matematyczne a ich rozumienie przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej – pojęcie miary i mierzenia / Joanna Żądło-Treder // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 5, s. 59-76
 31. Zajęcia edukacyjne towarzyszące wystawie a odbiór sztuki współczesnej przez dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne / Magdalena Szubielska [i in.] // Edukacja. – 2018, nr 2, s. 43-63
 32. Zasoby odporności psychicznej dziecka – co wiedzą o nich rodzice i nauczyciele? / Iwona Sikorska, Magdalena Adamczyk-Banach, Mateusz Polak // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 2, s. 23-39
 33. Zjawisko ukrytej przemocy wobec najmłodszych uczniów na zajęciach matematycznych / Alina Kalinowska // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2019 nr 4, s. 70-84 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4157/3478
 34. Zmiana sposobu myślenia o nauczaniu matematyki – zwrot ku zadaniom problemowym / Ewelina Kawiak // Chowanna. – 2018, t. 1, s. 149-160
 35. Znaczenie diagnozy gotowości szkolnej w zakresie matematyki w kontekście diagnozy umiejętności matematycznych po klasie I / Magdalena Marekwia, Irena Polewczyk // Chowanna. – 2018, t. 1, s. 131-148

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Marchel // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 2, s. 55-75
 2. Inteligencja muzyczna kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji / Rafał Majzner // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 2, s. 59-67
 3. Kształtowanie kluczowych kompetencji nauczycieli edukacji elementarnej – raport z badań / Barbara Surma // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 2, s. 93-104
 4. Nowe technologie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej : raport z badań / Agnieszka Iwanicka // Studia Edukacyjne. – Nr 54 (2019), s. 283-296 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21470/21137
 5. Matematyczne kompetencje przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji jako potencjalne źródło realizowanej przez nich metodyki : perspektywa konstruktywistyczna / Alina Kalinowska // Forum Oświatowe. – 2018, nr 2, s. 51-66 https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/579/406
 6. Metody wspierania edukacyjnego stosowane przez nauczycieli klas I-III – raport z badań / Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 2, s. 105-120
 7. Obraz nauczyciela w oczach uczniów klas I-III szkół podstawowych / Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik // Chowanna. – 2018, t. 1, s. 237-254
 8. Poziom odczuwanego stresu i czynniki stresogenne w pracy nauczyciela przedszkola / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 3, s. 32-51
 9. Przygotowanie nauczycieli wczesnej edukacji do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – uczelniana fikcja czy realne możliwości? / Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 1, s. 59-69
 10. Stresory w pracy edukacyjnej nauczyciela przedszkola / Stanisław Korczyński // Kwartalnik Edukacyjny. – 2018, nr 4, s. 61-80
 11. Zmiany w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście antycypacji zawodu przez studentów / Małgorzata Suświłło // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 2, s. 3-13

Edukacja w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 1. Absolwenci 2019 / Sylwia Pawłowska // Remedium. – 2020, nr 2, s. 2-4
 2. Cechy osobowości i poczucie kontroli w sytuacjach sukcesów i porażek wśród uczniów pierwszych klas gimnazjum / Sara Filipiak, Beata Łubianka // Psychologia Wychowawcza. – Nr 15 (2019), s. 38-62
 3. Co młodzież robi w sieci – co wiemy, a czego się nie domyślamy / Agnieszka Wrońska, Rafał Lange // Remedium. – 2019, nr 10, s. 24-25
 4. Czynniki wpływające na atrakcyjność platform zdalnej edukacji / Andżelina Marek, Anna Jasik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 74-79
 5. Drama w szkolnej klasie : o rozwijaniu kreatywności, współpracy i krytycznego myślenia uczniów w okresie dorastania / Anna Mróz, Kinga Sobieszczańska // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 111-123
 6. Dręczenie rówieśnicze jako przedmiot analiz nastolatków : perspektywa uczniów identyfikowanych przez rówieśników jako sprawcy przemocy, ofiary i uczniowie prospołeczni / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Psychologia Wychowawcza. – Nr 14 (2018), s. 77-92
 7. Edukacja wspierająca rozwój młodzieży i jej uwarunkowania – raport z badań na pograniczu południowym / Alina Szczurek-Boruta // Kultura i Edukacja. – 2018, nr 3, s. 142-158
 8. Efektywne uczenie się w zawodowej szkole średniej / Katarzyna Pardej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 133-143
 9. Inteligencja i kreatywność adolescentów w kontekście postaw wychowawczych ich rodziców / Lucyna Teresa Bakiera, Agnieszka Sagan-Paprocka // Psychologia Wychowawcza. – Nr 15 (2019), s. 63-78
 10. Internet jako środowisko wsparcia młodzieży w sytuacjach żałoby / Edyta Sielicka // Pedagogika Społeczna. – 2018, nr 1, s. 153-174
 11. Jak tutoring zmienia system działalności szkoły? : raport z badań rekonstrukcyjnych we wrocławskich gimnazjach / Sławomir Krzychała, Agnieszka Zembrzuska // Forum Oświatowe. – 2018 , nr 1, s. 195-216 https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/628/402
 12. Kapitał naukowy uczniów jako przedmiot analiz teoretycznych i empirycznych / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Kultura i Edukacja. – 2018, nr 1, s. 158-173
 13. Klimat szkolny według raportu PISA / Zofia Grudzińska // Sygnał. – 2020, nr 3, s. 15-20
 14. Kompetencje cyfrowe 19 latków / Artur Baranowski https://www.researchgate.net/publication/340223391_Artur_Baranowski_Kompetencje_cyfrowe_19_latkow
 15. Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian / Goretta Siadak // Ogrody Nauk i Sztuk. – 2016, nr 6, s. 368-381 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-95bec004-fe1f-4105-aba3-5072ac53288d
 16. Kto Ty jesteś? Polak mały : już nie tylko tradycja, czyli co sądzą uczniowie o patriotyzmie i nauce historii : raport BohaterON 2018 // Sygnał. – 2018, nr 9, s. 54-55
 17. Migracja i edukacja: czy transnarodowe rodzicielstwo wpływa na osiągnięcia szkolne niemobilnych dzieci? / Bartłomiej Walczak // Edukacja. – 2017, nr 4, s. 106-116
 18. Młodzi (nie)kompetentni w środowisku szkolnym / Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 158-168
 19. Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne – na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka / Justyna Jasiewicz [i in.] // Kultura, Media, Teologia. – 2018, nr 32, s. 8-24 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15915/KMT%202018%20van%20Dijk%20artykuł%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 20. Mobbing w szkole – przegląd dotychczasowych wyników badań i odniesienia do programów interwencyjnych / Kamila Madeja-Bień // Forum Oświatowe. – 2019, nr 1, s. 93-109 https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/725/433
 21. Nastolatki o swoim zdrowiu : wyniki badań HBSC 2018 / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska // Remedium. – 2019, nr 10, s. 2-4
 22. (Nie)wykorzystany potencjał outdoor education : wybrane aspekty badań / Teresa Parczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 5, s. 50-58
 23. Obraz człowieka znajdujący odzwierciedlenie w celach wychowania preferowanych przez rodziców / Edyta Zawadzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 7, s. 52-61
 24. Obraz młodzieżowych liderów profilaktyki w badaniach biograficznych / Daria Rajda // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 5, s. 45-54
 25. Oddziaływania środowiska rodzinnego na kształtowanie i strukturę tożsamości dziecka w percepcji młodzieży – studium fenomenograficzne / Izabela Gątarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 2, s. 28-46
 26. Opiekuńczo-wychowawcza rola rodziców w percepcji społecznej / Anna Śniegulska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 10, s. 48-55
 27. Orientacja motywacyjna uczniów – weryfikacja teorii Johna Nichollsa w polskich warunkach edukacyjnych / Joanna Ogrodnik // Edukacja. – 2019, nr 1, s. 58-74
 28. Partycypacja mediów cyfrowych w szkole w opinii młodych dorosłych z pokolenia sieci – perspektywa konfliktu czy rozwoju? / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk // Kultura i Edukacja. – 2019, nr 3, s. 197-216
 29. Pedagogiczne działania asystenta rodziny skierowane do dzieci i młodzieży / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 1, s. 44-58
 30. Poczucie samotności młodzieży w dobie portali społecznościowych / Joanna Wrótniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 8, s. 51-59
 31. Poczucie sensu życia a subiektywna witalność i status socjoekonomiczny gimnazjalistów / Dorota Zawadzka, Magdalena Korzycka // Psychologia Wychowawcza. – Nr 13 (2018), s. 70-82
 32. Postawy merkantylne młodzieży aktywnej w mediach społecznościowych w świetle wyników badań własnych / Adam Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 5, s. 26-32
 33. Pozaszkolna pomoc w nauce a osiągnięcia szkolne w okresie adolescencji / Anna Hawrot // Edukacja. – 2018, nr 1, s. 35-49
 34. Praktyki rodzicielskie matek i ojców a nasilenie objawów zaburzeń eksternalizacyjnych u dzieci w wieku szkolnym / Małgorzata Woźniak-Prus, Katarzyna Matusiak // Psychologia Wychowawcza. – Nr 13 (2018), s. 39-54
 35. Profil aktywności muzycznej uczniów na progu adolescencji w perspektywie dekady (2007-2017) / Agnieszka Weiner // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 2, s. 46-58
 36. Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych w hierarchii ważności działań dzieci i młodzieży w świecie ICT – w opinii uczniów i nauczycieli : (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 55-71
 37. Psychospołeczne czynniki ryzyka zachowań agresywnych młodzieży / Anna Więcek-Durańska // Psychologia Wychowawcza. – Nr 14 (2018), s. 107-133
 38. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań agresywnych we wczesnej adolescencji / Marzanna Farnicka // Psychologia Wychowawcza. – Nr 14 (2018), s. 7-26
 39. Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szkole – założenia prawne i rozwiązania praktyczne / Jacek Sikorski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 7, s. 13-26
 40. Rola humoru w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Paweł Ochwat // Edukacja. – 2019, nr 1, s. 96-110
 41. Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole / Paulina Wilczek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 6, s. 46-55
 42. Samoocena i poczucie bezpieczeństwa adolescentów z rodzin pełnych i niepełnych / Angelika Kleszczewska-Albińska, Aleksandra Mandla // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 3, s. 52-66
 43. Samorządność uczniowska na przykładzie działalności Młodzieżowych Rad Dzielnic w Warszawie – bariery i zagrożenia : raport z badań / Błażej Przybylski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 9, s. 54-61
 44. Selekcja na progu szkoły ponadgimnazjalnej: merytokracja czy statusowy determinizm? / Marek Smulczyk, Roman Dolata, Artur Pokropek // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 4, s. 216-236
 45. Społeczna aprobata przemocy wobec dzieci – obraz i dynamika w perspektywie społeczeństwa polskiego / Ewa Jarosz // Psychologia Wychowawcza. – Nr 14 (2018), s. 261-272
 46. Społeczna percepcja szans i zagrożeń korzystania z nowych technologii komunikacyjnych / Łukasz Rogowski // Kultura i Edukacja. – 2018, nr 1, s. 177-193
 47. Spożywanie śniadań przez nastolatki – wyniki badań HBSC / Barbara Woynarowska, Magdalena Korzycka // Remedium. – 2020, nr 5, s. 17-19
 48. Stres szkolny – skala problemu i jego symptomatologia w postrzeganiu uczniów : doniesienia z badań / Małgorzata Półtorak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 2, s. 47-58
 49. Struktura motywacji osiągnięć a poczucie umiejscowienia kontroli u uczennic szkół ponadgimnazjalnych / Magdalena Połom // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2018, nr 1, s. 163-178
 50. Struktura rodziny a zachowania ryzykowne oraz poczucie własnej skuteczności młodzieży w okresie późnej adolescencji / Ewa Piotrów, Iwona Gumowska, Anna Koprowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 10, s. 66-80
 51. Szanse rozwojowe młodzieży dorastającej w rodzinach migracyjnych w kontekście nadziei na sukces / Natasza Doiczman // Praca Socjalna. – 2018, nr 3, s. 42-69
 52. Szkodliwość cyberprzemocy w ocenie młodzieży / Krzysztof Nowakowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 7, s. 44-51
 53. Świadek – kluczowy uczestnik dręczenia rówieśniczego (bullyingu) : rola czynników decydujących o podjęciu interwencji / Karolina Walczak-Człapińska // Psychologia Wychowawcza. – Nr 14 (2018), s. 93-106
 54. Świadek wykluczenia w sytuacji bullyingu : predyktory interwencji / Karolina Walczak-Człapińska // Kultura i Edukacja. – 2019, nr 1, s. 142-157
 55. Techniki relaksacyjne podczas lekcji wychowania fizycznego a wybór strategii radzenia sobie ze stresem przez uczennice szkoły ponadgimnazjalnej / Anna Urbańska [i in.] // Edukacja. – 2019, nr 1, s. 6-19
 56. Technologie własne czy szkolne? : podział cyfrowy i jego skutki w kontekście nauczania i uczenia się wzbogaconego technologicznie / Lucyna Kopciewicz, Hussein Bougsiaa // Forum Oświatowe. – 2018, nr 2, s. 199-218 https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/561/415
 57. Tożsamość i agresja wśród adolescentów / Hanna Liberska // Psychologia Wychowawcza. – Nr 14 (2018), s. 27-41
 58. Uwarunkowania i konsekwencje przemocy fizycznej, stosowanej jako metoda wychowania / Sylwester Bębas, Dariusz Adamczyk // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 4, s. 73-86
 59. Wagary jako obszar edukacyjnych bezdroży / Monika Zińczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 7, s. 62-76
 60. Wybrane aspekty dobrostanu psychicznego uczniów na różnych etapach edukacji : doniesienia wstępne / Karolina Kossakowska, Magdalena Zadworna // Studia Edukacyjne. – Nr 54 (2019), s. 221-235 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21410
 61. Wybrane środowiskowe przyczyny syndromu wypalenia uczniów ze szkół gimnazjalnych / Katarzyna Tomaszek, Agnieszka Muchacka-Cymerman // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 109-126
 62. Wyznaczniki osiągnięć szkolnych u badanych uczniów / Elżbieta Napora // Remedium. – 2020, nr 5, s. 20-22
 63. Zarządzanie innowacjami organizacyjnymi w edukacji / Magda Chmiel, Krystyna Korneta // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 224-234
 64. „Zdolne dziecko” – o rodzicielskim etykietowaniu dzieci / Joanna Łukasiewicz-Wieleba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 6, s. 35-45
 65. Zjawisko cyberprzemocy z wykorzystaniem wyników badań Nastolatki 3.0, przeprowadzonych przez NASK PIB / Mariola Kowalczyk // Kwartalnik Edukacyjny. – 2019, nr 3, s. 14-25
 66. Znamy wyniki badań PISA… i co dalej? / Adriana Kloskowska // Monitor Dyrektora Szkoły. – 2020, nr 2, s. 47-50
 67. Źródła wiedzy historycznej oczami absolwentów szkół podstawowych / Katarzyna Kaczmarek // Wiadomości Historyczne. – 2019, nr 6, s. 33-35

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 1. A jednak osobowość! : dobry nauczyciel języka obcego w świetle wypowiedzi polskich uczniów i studentów / Krystyna Mihułka, Joanna Chojnacka-Gärtner // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 2, s. 38-53
 2. Bariery w pracy nauczycieli oraz innowatorów edukacyjnych w perspektywie badań pedagogicznych / Aleksandra Chmielińska, Monika Modrzejewska-Świgulska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2018, nr 2, s. 13-26
 3. Co nauczyciele wiedzą o edukacji dla zrównoważonego rozwoju? : analiza wyników badań / Anna Mróz, Iwona Ocetkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 7, s. 38-51
 4. Czynniki warunkujące radzenie sobie nauczycieli szkół podstawowych z wyzwaniami zawodowymi – relacja z badań / Stefan T. Kwiatkowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 90-107
 5. Dzieciństwo nauczycieli i habitualny wzorzec ucznia – na podstawie nauczycielskich narracji / Małgorzata Zalewska-Bujak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 3, s. 48-63
 6. Europejska? Narodowa? : tożsamość przyszłych nauczycieli badana piętnaście lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Adam Grabowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 8, s. 52-65
 7. Kariera czy fucha? : relacje społeczne w konstruowaniu kariery zawodowej przez początkujących nauczycieli / Magdalena Grochowalska // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 81-90
 8. Kodeks etyki zawodu nauczyciela: potrzeba, formalne umocowanie i skuteczność / Joanna Madalińska-Michalak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 4, s. 206-216
 9. Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian / Goretta Siadak // Ogrody Nauk i Sztuk.- 2016, nr 6, s. 368-381 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-95bec004-fe1f-4105-aba3-5072ac53288d
 10. Kompetencje społeczne i międzykulturowe nauczycieli i pedagogów w świetle badań własnych / Mariola Badowska // Kultura i Edukacja. – 2018, nr 3, s. 184-200
 11. Kompetencje wychowawcy świetlicy jako specyficznego miejsca wspomagania rozwoju dziecka / Agnieszka Kaczor // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2019, nr 2, s. 77-91
 12. Kultura szkoły jako moderator relacji między stresorami w pracy a zaangażowaniem w pracę nauczycieli / Elżbieta Strutyńska, Maciej Karwowski // Kultura i Edukacja. – 2018, nr 1, s. 135-157
 13. Oczekiwania nauczycieli wobec rodziców i wzajemnej współpracy / Monika Kupiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 6, s. 27-38
 14. Osobowość nauczyciela a wypalenie zawodowe / Aleksandra Jędryszek-Geisler, Paweł Izdebski // Edukacja. – 2018, nr 1, s. 106-117
 15. Poczucie wypalenia zawodowego oraz style radzenia sobie w sytuacjach stresowych wśród nauczycieli szkolnictwa specjalnego / Ewa Piotrów, Grzegorz Piekarski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2018, nr 3, s. 88-105
 16. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w doskonaleniu zawodowym nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 144-153
 17. Postawy wobec uspołecznienia zarządzania szkołami : wnioski z badania jakościowego / Kamila Hernik // Edukacja. – 2018, nr 2, s. 5-25
 18. Praca nauczyciela i jej wartość w percepcji studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską / Paulina Koperna // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 91-110
 19. Praca zawodowa nauczyciela – permanentne doskonalenie się warunkiem profesjonalizmu / Katarzyna Potyrała [i in.] // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 3, s. 95-104
 20. Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela – raport z badań / Stefan Tomasz Kwiatkowski // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. – 2018, nr 3, s. 133-162 https://lsmll.journals.umcs.pl/j/article/view/8510
 21. Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe na przykładzie badań nauczycieli / Aleksandra Jędryszek-Geisler, Paweł Izdebski // Edukacja. – 2019, nr 1, s. 20-39
 22. Uwarunkowania pracy i zadania pedagogów szkolnych w świetle ich wypowiedzi / Bogumiła Bobik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 10, s. 11-24
 23. Warunki pracy w środowisku szkolnym w percepcji nauczycieli o zróżnicowanym poziomie predyspozycji twórczych / Irena Pufal-Struzik // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 189-203
 24. Współpraca rodziców ze szkołą – założenia i realia / Katarzyna Wołk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 8, s. 42-50
 25. Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję z pracy nauczyciela / Beata Jakimiuk // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 73-79
 26. Wychowawczo-opiekuńcza funkcja świetlicy szkolnej – wyzwania i zagrożenia [nauczyciel świetlicy] / Katarzyna Wołk // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2020, nr 2, s. 169-179 https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/9986
 27. Wypalenie zawodowe nauczycieli – prezentacja wybranych koncepcji i badań / Iwona Błaszczak, Agnieszka Rowicka // Studia z Teorii Wychowania. – 2019, nr 2, s. 67-91 http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-e13a4f57-49e6-49a6-ad37-cf8f489d0d3e
 28. Wypalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i średnich : studium porównawcze / Monika Mazur-Mitrowska, Kinga Dziwańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 78-87
 29. Wypalenie zawodowe pedagogów a wybrane czynniki socjodemograficzne / Anna Karłyk-Ćwik // Pedagogika Społeczna. – 2019, nr 2, s. 163-182
 30. Zrównoważony rozwój w kształceniu pedagogów / Ligia Tuszyńska, Agnieszka Pawlak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 123-132

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacja włączająca i kształcenie integracyjne

 1. Aspiracje i plany życiowe młodzieży gimnazjum integracyjnego / Ewa Jaglarz, Jacek Sikorski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2018, nr 4, s. 54-63
 2. Diagnoza kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów zdolnych w środkowym wieku szkolnym z wykorzystaniem baterii TROS-KA – doniesienie z badań / Tomasz Knopik, Urszula Oszwa, Ewa Domagała-Zyśk // Ruch Pedagogiczny. – 2017, nr 2, s. 15-30
 3. Edukacja włączająca – korzyści dla uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Karolina Gniazdowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 4, s. 120-134
 4. Funkcjonowanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością i pełnosprawnych w klasach integracyjnych / Małgorzata Rozenbajgier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr4, s. 59-70
 5. Gotowość do akceptacji rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni edukacyjnej / Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 56-74
 6. Gotowość do udzielania wsparcia uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni klasy szkolnej / Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2018, nr 4, s. 30-42
 7. Gotowość integracyjna a aprobata społeczna uczniów liceum w kontekście wybranych zmiennych demograficznych / Zdzisław Kazanowski, Piotr Alfred Gindrich // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 75-90
 8. Między inkluzją a segregacją – badania nad jakością życia uczniów z zaburzeniem spektrum autyzmu / Jacek J. Błeszczyński // Edukacja. – 2018, nr 3, s. 75-84
 9. Nagrody i kary jako oddziaływania wychowawcze rodziców zdolnych dzieci / Joanna Łukasiewicz-Wieleba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 10, s. 25-38
 10. Nauczyciel ucznia z niepełnosprawnością – rozwój kompetencji zawodowych / Jolanta Lipińska-Lokś // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, nr 1, s. 118-130
 11. Praca nauczyciela z uczniem zdolnym w szkole podstawowej / Magda Jaskulska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 2, s. 20-27
 12. Przekonania rodziców na temat edukacji integracyjnej, jej istoty, szans i ograniczeń / Beata Płaczkiewicz // Szkoła Specjalna. – 2019, nr 3, s. 217-229
 13. Rozumienie pojęcia edukacja włączająca przez nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Beata Skotnicka // Kultura i Edukacja. – 2019, nr 1, s. 230-247
 14. „Społeczeństwo dla wszystkich”, czy tylko „szkoła dla wszystkich” – opinie nauczycieli szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej / Monika Skura // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 119-138
 15. Strategie nauczyciela/i kształcących uczniów zdolnych : komunikat z badań / Violetta Agata Jaśkiewicz // Forum Oświatowe. – 2018, nr 2, s. 283-297 https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/671/419
 16. Style nauczania nauczycieli szkół specjalnych i integracyjnych / Beata Rola // Szkoła Specjalna. – 2018, nr 4, s. 245-258
 17. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni szkoły – wybrane aspekty funkcjonowania / Jolanta Lipińska-Lokś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 5, s. 34-44
 18. Uczeń z przewlekłą chorobą somatyczną / Justyna Peret // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2019/2020, nr 1, s. 47-62
 19. Uczeń zdolny w rzeczywistości polskiej szkoły / Agnieszka Bochniarz, Anna Grabowiec // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 255-269 https://lsmll.journals.umcs.pl/lrp/article/view/8957
 20. Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w zależności od stanu zdrowia uczniów oraz wybranych czynników kontekstowych / Aleksandra Berkowska, Anna Kowalewska, Joanna Mazur // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 3, s. 207-222
 21. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetlicy szkolnej – doniesienia z  badań / Beata Gumienny, Kamila Kasprzyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 4, s. 45-55
 22. Wsparcie edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci/uczniów z mutyzmem wybiórczym z  perspektywy ich rodziców : (na podstawie badań własnych) / Patrycja Janowska // Edukacja. – 2018, nr 4, s. 46-67

Publikacje Instytutu Badań Edukacyjnych (wybór z lat 2011-2016)

Publikacje Instytutu Badań Edukacyjnych (wybór z lat 2011-2016), oprac. Katarzyna Michalak, nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

Poniżej zamieszczono publikacje Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), placówki badawczej, która prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe dot. funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce. Pełniąc funkcje doradcze, zajmuje się między innymi przygotowaniem raportów i sporządzaniem ekspertyz. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Publikacje z serii Niezbędnik Dobrego Nauczyciela pod redakcją prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej

Seria przeznaczona jest głównie dla opiekunów, wychowawców i nauczycieli – w żłobkach, klubach malucha, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także dla pracowników klubów i świetlic. Słowem – dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w różnym wieku i z młodzieżą. Także dla rodziców, chcących poszerzyć swe rodzicielskie kompetencje.
Przygotowana serie opisuje sześć etapów rozwojowych człowieka – od wczesnego dzieciństwa po późną fazę okresu dorastania. Składa się ona z czterech części:

 • Seria 1. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Seria 2. Opieka i wychowanie w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Seria 3. Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Seria 4. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania

Przedszkole
· Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Materiał specjalny kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. Warszawa 2016.
· Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa. Warszawa, 2015
· Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego. Grudzień 2012
· Znaczenie edukacji przedszkolnej. Listopad 2013

Szkoła podstawowa I-III
· Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Materiał specjalny kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. Warszawa 2016.
· Kompetencje matematyczne trzecioklasistów. Grudzień 2015
· Kompetencje polonistyczne trzecioklasistów. Grudzień 2015
· Badania potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego. Raport z badania. Czerwiec 2015
· Badanie 6- i 7-latków – rok szkolny 2012/2013. Styczeń 2015
· Sześciolatek w szkole. Jak uczą się dzieci? Grudzień 2013
· Sześciolatek w szkole. Co możemy zrobić wszyscy razem? Listopad 2013
· Sześciolatek w szkole. Co może zrobić nauczyciel? Listopad 2013
· Sześciolatek w szkole. Co mogą zrobić rodzice? Listopad 2013
· Sześciolatek w szkole. Co może zrobić szkoła? Listopad 2013

Szkoła podstawowa IV-VI
· Matematyka od nowa. 2015
· Kompetencje matematyczne piątoklasistów. Grudzień 2015
· Kompetencje polonistyczne piątoklasistów. Grudzień 2015
· Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli. Organizacja kształcenia, podstawa programowa i ocenianie uczniów w szkołach podstawowych. Grudzień 2015
· Diagnoza umiejętności szóstoklasistów DUSZa. Listopad 2015
· Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV–VI. Listopad 2015
· Ewaluacja wsparcia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze środków Unii Europejskiej w latach 2010-2013. Listopad 2015
· Język angielski w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania. Październik 2015
· Nauczanie matematyki w szkole podstawowej. Wrzesień 2015
· Badania potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego. Raport z badania. Czerwiec 2015
· Analiza wpływu programu „Cyfrowa szkoła” na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Marzec 2015
· Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych DUMa. Raport z badania. Styczeń 2015
· Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody – raport. Luty 2014
· Szkoła Samodzielnego Myślenia – raport. Luty 2014
· Analiza Porównawcza Wyników Egzaminów Zewnętrznych – Sprawdzian w Szóstej Klasie Szkoły Podstawowej i Egzamin Gimnazjalny. Grudzień 2013
· Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej – raport. Marzec 2013
· Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie wsparcia w prowadzeniu lekcji metodą badawczą – raport tematyczny z badania. Luty 2013

Gimnazjum
· Jak rozwijać umiejętności historyczne w gimnazjum? Listopad 2015
· Laboratorium myślenia. Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce 2011–2014. Październik 2015
· Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. Wrzesień 2015
· Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Wrzesień 2015
· Elementy edukacji środowiskowej w podręcznikach do nauczania chemii dla III etapu edukacyjnego. Wrzesień 2015
· Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym. Czerwiec 2015
· Porównywalne wyniki edukacyjne. Lipiec 2015
· Badanie umiejętności mówienia w języku angielskim – raport z badania. Styczeń 2015.
· Analiza podręczników do biologii z III etapu edukacyjnego pod względem realizacji obowiązku nauczania metody badań biologicznych. Raport tematyczny z badania. Grudzień 2014
· Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce – raport ICILS. Listopad 2014
· Język angielski w gimnazjum – raport cząstkowy z badania BUNJO. Wrzesień 2014
· Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach. Marzec 2014
· Kształtowanie umiejętności korzystania z map w gimnazjalnych podręcznikach do geografii. Luty 2014
· Nauczanie matematyki w gimnazjum – raport. Luty 2014
· Szkoła Samodzielnego Myślenia – raport. Luty 2014
· Analiza Porównawcza Wyników Egzaminów Zewnętrznych – Sprawdzian w Szóstej Klasie Szkoły Podstawowej i Egzamin Gimnazjalny. Grudzień 2013
· Znajomość języków obcych wśród 15-latków. Listopad 2013
· Dobre praktyki w nauczaniu historii. Wrzesień 2013
· Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC. Wrzesień 2013
· Podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych w opiniach nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów. Wrzesień 2013
· Realizacja podstawy programowej z historii w gimnazjach. Czerwiec 2013
· „Laboratorium myślenia” – raport z badania. Czerwiec 2013
· Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej – raport. Marzec 2013
· Raporty z badania gimnazjalistów „Diagnoza kompetencji” (2012). Luty 2013
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – język polski” (2012). Luty 2013
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – matematyka” (2012). Luty 2013
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – przedmioty przyrodnicze” (2012). Luty 2013
· Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2002–2010 na wspólnej skali. Listopad 2012
· Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności. Listopad 2012
· Jak sprawdzane jest myślenie chronologiczne? Listopad 2012
· Dwucyfrowe kodowanie zadań z matematyki. Listopad 2012
· Ocenianie rozprawki egzaminacyjnej, czyli od klucza do skali. Listopad 2012
· Lekcja języka angielskiego z perspektywy uczniów klas trzecich gimnazjów. Listopad 2012
· Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum. Czerwiec 2012
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – język polski” (2011). Marzec 2012
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – historia i WOS” (2011). Marzec 2012
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – matematyka” (2011). Marzec 2012
· Raport z badania „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów – przedmioty przyrodnicze” (2011). Marzec 2012

Szkoły ponadgimnazjalna
· Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 – język angielski, poziom podstawowy. Luty 2016
· Co potrafi maturzysta? Luty 2016
·  Analiza wyników egzaminu maturalnego uczniów, którzy w roku 2015 zdawali maturę według formuły dostosowanej do nowej podstawy programowej. Matematyka, zakres podstawowy. Grudzień 2015
· Stan opanowania przez uczniów liceów umiejętności wymaganych przez podstawę programową do nauczania języka polskiego. Grudzień 2015
· Umiejętności maturzystów 2015. Obowiązkowy egzamin maturalny z języka angielskiego w 2015 roku. Grudzień 2015
· Efekty nauczania języka angielskiego na III etapie edukacyjnym. Listopad 2015
· Umiejętności historyczne absolwentów gimnazjum (2013–2014). Listopad 2015
· Zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych w latach 2007-2013. Listopad 2015
· Realizacja podstawy programowej z historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Warszawa 2014.
· Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej – raport. Marzec 2013
· Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym. Czerwiec 2015
· Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego – raport. Luty 2015
· Szkoła Samodzielnego Myślenia – raport. Luty 2014

Edukacja – raporty ogólne
· Dynamika przemian w edukacji i diagnoza problemów do rozwiązania . Październik 2015.
· Czytelnictwo dzieci i młodzieży – raport końcowy. Marzec 2015
· Raport o stanie edukacji 2014 – Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Listopad 2014
· Raport o stanie edukacji 2013 – Liczą się nauczyciele. Czerwiec 2014
· Raport o Stanie Edukacji 2012. Liczą się efekty. Czerwiec 2013
· Laboratorium Mikrobadań IBE – raport z badania. Listopad 2013
· Polityka językowa w Europie. Raport Analityczny. Kwiecień 2013
· Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian. Kwiecień 2013
· Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Wykształcenia ISCED: wzorzec z Sevrès czy wymysł Szatana? Grudzień 2012
· Perspektywy indywidualizacji kształcenia. Raport o stanie badań. Grudzień 2012
· Raport o Stanie Edukacji 2010. Lipiec 2012

Edukacja – ujęcie metodologiczne i socjologiczne
· Ewaluacja ex-post programów rozwojowych w szkołach kształcenia ogólnego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Listopad 2015
· Autoselekcja na progu gimnazjum – działania rodziców w kontekście działań szkół i polityki samorządu. Październik 2015
· Modelowanie wieloagentowe w badaniach decyzji edukacyjnych. Styczeń 2015
· Opis metodologii badawczej współzależności pomiędzy wykluczeniem społecznym a edukacją. Styczeń 2015
· Raport jubileuszowy. Prywatne i publiczne wydatki na oświatę + raporty BECKER. Grudzień 2015
· Opis metodologii badawczej. Tworzenie kapitału ludzkiego z perspektywy gospodarstw domowych. Listopad 2014
· Likwidacja szkół podstawowych oraz przekazywanie szkół stowarzyszeniom. Październik 2014
· Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły – raport. Lipiec 2014
· Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007–2012. Marzec 2014
· Zrównywanie wyników testowania. Definicje i przykłady zastosowania. Grudzień 2012
· Badania – polityka społeczna – polityka edukacyjna – Potrzeby praktyki. Grudzień 2012
· Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkołą – raport tematyczny z badania. Grudzień 2012
· Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Grudzień 2012
· Jak mierzyć nierówności w dostępie do wykształcenia? Listopad 2011

Edukacja a samorząd terytorialny
· Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty. Luty 2016
· Popyt na zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych i gimnazjach – badanie dla dziewięciu powiatów w Polsce. Październik 2015
· Lokalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych w perspektywie teorii racjonalnego wyboru. Koncepcja teoretyczno-metodologiczna. Marzec 2015
· Gminy wobec wyzwań oświatowych – przykłady strategicznych działań samorządów w zakresie edukacji. Październik 2012
· Diagnoza zapotrzebowania na badania i inne źródła informacji w obszarze edukacji – samorząd lokalny. Marzec 2012

Różne

Badania edukacyjne
· Porównywalne wyniki egzaminacyjne. 2015
· Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych. 2015
· Efekt egzaminatora w ocenianiu prac maturalnych z języka polskiego i matematyki. 2015
· Analiza porównawcza wyników egzaminów zewnętrznych – sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny. 2012

Doskonalenie
· Badania potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego (BPN). Wrzesień 2015
· Raport z ewaluacji bieżącej projektów konkursowych Działania 3.5 POKL. Uwarunkowania i efekty wspomagania pracy S/P. Marzec 2016
· Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych – rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół. 2015.

Doradztwo zawodowe
· Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo. Lipiec 2015
· Mobilność społeczna i przestrzenna w kontekście wyborów edukacyjnych. Raport z badania. Styczeń 2015
· Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami na przykładzie Działania 9.2 PO KL. Grudzień 2014

Edukacyjna wartość dodana
· Statystyczne modelowanie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej – podsumowanie polskich doświadczeń 2005-2015. 2015
· (Ko)warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV-VI. 2015
· Sex differences in guessing and item omissionEdukacja 3(134), 48-62.
· Does guessing matter? Differences between ability estimates from 2PL and 3PL IRT models in case of guessingEdukacja 3(134), 63–76.
· Wpływ zróżnicowania wieku uczniów na szacowanie gimnazjalnych wskaźników edukacyjnej wartości dodanejEdukacja 2(133), 115-138.
· Pozaszkolna pomoc w nauceEdukacja 2(133), 99-114.
· Peer rejection and perceived quality of relations with schoolmates among children with ADHD. Journal of Attention Disorders. 2014
· Predicting reading literacy and its improvement in the Polish national extension of the PISA study: The role of intelligence, trait- and state-anxiety, socio-economic status and school-type. Learning and Individual Differences 33, 1‑11.
· Estimating teacher effect using hierarchical linear modelling. Edukacja 5(130), 70-91.
· Kontekstowy model oceny efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym. 2014.
· Testy osiągnięć szkolnych TOS3: przykład narzędzia skonstruowanego z wykorzystaniem modelu RaschaEdukacja 2(127), 85-107.
· Zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych ze względu na wersję testuEdukacja 1(126), 79-94.

Niepełnosprawność, edukacja włączająca
· Ścieżki edukacyjne niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów – raport z badania. Marzec 2015
· Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej. Marzec 2015
· Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE. Grudzień 2013

Raporty dotyczące osób dorosłych
· Rodzaj umowy o pracę a umiejętności i ich wykorzystywanie. Styczeń 2016.
· Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE). Lipiec 2014
· Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) – Raport. Październik 2013

Rodzice i szkoła
· Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Listopad 2015
· Autoselekcja na progu gimnazjum – działania rodziców w kontekście działań szkół i polityki samorządu. Październik 2015
· Popyt na zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych i gimnazjach – badanie dla dziewięciu powiatów w Polsce. Październik 2015
· Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Wrzesień 2015
· Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki drugiej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Skrót. Maj 2015
· Konformizm i samokierowanie jako wartości wychowawcze rodziców. Grudzień 2014
· Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Wyniki pierwszej rundy badania panelowego gospodarstw domowych. Raport tematyczny z badania. Listopad 2014
· Zastosowanie metody drzew klasyfikacyjnych w analizie aspiracji edukacyjnych rodziców. Sierpień 2013
· Aspiracje edukacyjne rodziców dzieci z klas III szkoły podstawowej (raport z badań pilotażowych). Lipiec 2012
· Aspiracje zawodowe rodziców w stosunku do własnych dzieci (raport z badań pilotażowych). Lipiec 2012

Sprawy nauczycieli
· Status zawodowy nauczyciela. Analiza prawna. Listopad 2015
· Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli. Raport z badania jakościowego. Październik 2015
· Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013 – wersja pełna raportu. Czerwiec 2015
· Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013. Czerwiec 2014
· Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”. Czerwiec 2013
· Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Czerwiec 2013.
· Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego. Grudzień 2012
· Nauczyciele a osiągnięcia szkół (na podstawie danych TALIS i wyników egzaminu gimnazjalnego). Styczeń 2012

Szkolnictwo wyższe
· Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania. Raport z przeprowadzenia badań metodami ekonomii eksperymentalnej. Październik 2015
· Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób 19-30. Koszty kształcenia na poziomie wyższym. Październik 2015
· Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania. Końcowy raport metodologiczny. Październik 2015
· Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania. Październik 2015
· Finansowanie edukacji wyższej w Europie. Od modelu egalitarnego do elitarnego. Październik 2015
· Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych – raport. Luty 2014

Wychowanie i profilaktyka
· Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Listopad 2015
· Agresja i przemoc szkolna – raport o stanie badań. Styczeń 2014
· Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. 2015
· Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań. 2015
· Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z badania jakościowego. 2015
· Ewaluacja ex-post rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Listopad 2013
· Zastosowanie metody drzew klasyfikacyjnych w analizie aspiracji edukacyjnych rodziców. Sierpień 2013