Wyszukiwarka | Przydatne linki | Pytania i odpowiedzi | Kompendium wiedzy | Doradcy zawodowi

Wybieram szkołę

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym
na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2022/2023)


Strona skierowana jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w szkołach ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.
Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.


Kompendium wiedzy nt. szkolnictwa ponadpodstawowego opracowane przez pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – Kuratorium Oświaty w Katowicach

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)

Typy szkół w polskim systemie oświaty określa art. 18 ustawy - Prawo oświatowe, zgodnie z którym szkoły publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dzielą się na następujące typy:

 • pięcioletnie technikum,
 • trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
 • trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy (przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi),
 • dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
Absolwenci szkół podstawowych od 1 września 2022 r. mogą kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych :
 • czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • pięcioletnim technikum,
 • trzyletniej branżowej szkole I stopnia.

W szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych kształcenie będzie odbywać się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.
W szkole dla dorosłych kształcenie będzie odbywać się w formie stacjonarnej lub zaocznej (dotyczy ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych).

Kształcenie w formie dziennej będzie prowadzone przez 5 dni w tygodniu (lub przez 6 dni w tygodniu w szczególnych przypadkach określonych w przepisach prawa oświatowego).
Kształcenie w formie stacjonarnej będzie prowadzone przez 3 dni w tygodniu (lub 4 dni w tygodniu w szczególnych przypadkach określonych w przepisach prawa oświatowego).
Kształcenie w formie zaocznej będzie odbywać się co 2 tygodnie przez 2 dni (lub co tydzień przez 2 dni w szczególnych przypadkach określonych w przepisach prawa oświatowego).

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe to szkoły kształcące w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego:
 • pięcioletnie technikum,
 • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
 • dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
 • szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego będzie realizowane również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz na kursach umiejętności zawodowych prowadzonych przez podmioty do tego uprawnione.

Obecnie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, a od 1 września 2019 r. klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, określa zawody, w których kształcą szkoły.
Stosowana obecnie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje m.in. nazwy zawodów, przypisane im symbole cyfrowe oraz nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzi zmiany w zakresie funkcjonujących w szkołach zawodów i będzie stosowana począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w:

 • klasie I branżowej szkoły I stopnia,
 • semestrze I szkoły policealnej,
 • klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum,
 • klasie I pięcioletniego technikum.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego będzie stosowana począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia.

Zawody szkolnictwa branżowego przyporządkowano do następujących branż:

 • branża audiowizualna (AUD),
 • branża budowlana (BUD),
 • branża ceramiczno-szklarska (CES),
 • branża chemiczna (CHM),
 • branża drzewno-meblarska (DRM),
 • branża ekonomiczno-administracyjna (EKA),
 • branża elektroenergetyczna (ELE),
 • branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM),
 • branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK),
 • branża górniczo-wiertnicza (GIW),
 • branża handlowa (HAN),
 • branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT),
 • branża leśna (LES),
 • branża mechaniczna (MEC),
 • branża mechaniki precyzyjnej (MEP),
 • branża metalurgiczna (MTL),
 • branża motoryzacyjna (MOT),
 • branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO),
 • branża ogrodnicza (OGR),
 • branża opieki zdrowotnej (MED),
 • branża poligraficzna (PGF),
 • branża pomocy społecznej (SPO),
 • branża przemysłu mody (MOD),
 • branża rolno-hodowlana (ROL),
 • branża rybacka (RYB),
 • branża spedycyjno-logistyczna (SPL),
 • branża spożywcza (SPC),
 • branża teleinformatyczna (INF),
 • branża transportu drogowego (TDR),
 • branża transportu kolejowego (TKO),
 • branża transportu lotniczego (TLO),
 • branża transportu wodnego (TWO).

W ramach poszczególnych branż wyodrębniono zawody i kwalifikacje. W każdym zawodzie wydzielono co najmniej jedną kwalifikację. Jeżeli w technikum wyodrębniono dwie kwalifikacje w jednym zawodzie oznacza to, że uczeń w czasie nauki w szkole będzie musiał przystąpić do egzaminów w dwóch kwalifikacjach.

Uczniowie podejmujący kształcenie zawodowe będą realizowali podstawę programową kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego została podzielona na jednostki efektów kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej zawodzie oraz jednostki efektów kształcenia obejmujące:

 • bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • język obcy zawodowy,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • organizację pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika),
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie będzie obejmowała naukę zawodu w pracowniach szkolnych i/lub u pracodawców.

Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę.
Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej także w formie praktyk zawodowych.

Statut szkoły określa:

 • szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu,
 • organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych (jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada).

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się:

 • u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy,
 • w centrach kształcenia zawodowego,
 • warsztatach szkolnych,
 • pracowniach szkolnych,
 • placówkach kształcenia ustawicznego.

Praktyczna nauka zawodu może być realizowana również za granicą na podstawie stosownych umów lub porozumień zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a podmiotem realizującym praktyczną naukę zawodu.

Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:

 • nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu,
 • współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu,
 • zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 • zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom,
 • zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40 % diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,
 • przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych.

Podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu:

 • zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:
  • stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,
  • pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  • nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów,
  • dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych,
 • wyznaczają odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych,
 • zapoznają uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu,
 • sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu, dokumentację powypadkową,
 • współpracują ze szkołą lub z pracodawcą,
 • powiadamiają szkołę lub pracodawcę o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy.

Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 191 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustala z dyrektorem szkoły:

 • zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, wynikający z programu nauczania zawodu,
 • liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy,
 • sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu.

Powyższe ustalenia stanowią załącznik do umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż uczniowski w zawodzie, w którym się kształcą. Jest to nowa możliwość pracy w rzeczywistych warunkach stworzona w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy. Staż realizowany jest na podstawie umowy o staż uczniowski. Staż uczniowski może odbywać się również w okresie ferii letnich lub zimowych.
Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. W każdym zawodzie wyodrębniono co najmniej jedną kwalifikację. Jeżeli w technikum wyodrębniono dwie kwalifikacje w jednym zawodzie oznacza to, że uczeń w czasie nauki w szkole będzie musiał przystąpić do egzaminów w dwóch kwalifikacjach.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Do egzaminu zawodowego przystępują:

 • uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami,
 • uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
 • uczniowie techników,
 • słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych.

Dyrektor szkoły informuje uczniów i słuchaczy o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Dla wybranych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego będą jawne i udostępnione do publicznej wiadomości.

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, który kształci się w zawodzie, dla którego przewidziano zawód o charakterze pomocniczym, może przystąpić do egzaminu zawodowego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dla:

 • zawodu, w którym się kształci

lub

 • zawodu o charakterze pomocniczym przewidzianego dla zawodu, w którym się kształci.

Uczeń w czasie nauki będzie przystępował do co najmniej jednego egzaminu zawodowego. Jeżeli go zda, to uzyska certyfikat kwalifikacji zawodowej. Jeżeli w zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje, to uczeń będzie zdawał dwa egzaminy zawodowe w czasie nauki. Dyplom zawodowy otrzyma po ukończeniu szkoły i uzyskaniu certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Przystąpienie ucznia do egzaminów zawodowych będzie obowiązkowe, ponieważ będzie to warunek konieczny do promocji do klasy wyższej i ukończenia szkoły.