Wyszukiwarka | Przydatne linki | Pytania i odpowiedzi | Kompendium wiedzy | Doradcy zawodowi

Wybieram szkołę

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym
na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2023/2024)


Strona skierowana jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w szkołach ponadpodstawowych: liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.
Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.


Pytania i odpowiedzi:

Dokumenty o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy składać od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024.
Dokładne informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej poszczególne szkoły publikują na swoich stronach internetowych.

Wykaz wymaganych dokumentów określony jest w regulaminie rekrutacji kandydatów do danej szkoły. Regulaminy dostępne są na stronach internetowych szkół.

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata, a w technikum 5 lat.

Nauka w branżowej szkole I stopnia  obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne – realizowane w szkole oraz kształcenie zawodowe praktyczne, tzw. praktyczną naukę zawodu.

Tak, ale pod warunkiem, że uzyska zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w zawodzie, który wybrał). Lekarz przeprowadza obowiązkowe badania lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Zgodnie z przepisami lekarz przeprowadza badanie lekarskie, uwzględniając ocenę potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

Obowiązkowe badania lekarskie przeprowadza lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Badania te są dla ucznia bezpłatne.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę.
Będzie to możliwe m.in. w branżowej szkole II stopnia. Nauka w niej będzie trwała 2 lata. Kształcenie będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w branżowej szkole II stopnia. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Ci uczniowie będą mieli możliwość uzyskać dyplom technika oraz przystąpić do egzaminu maturalnego, co pozwoli im następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, począwszy od II klasy lub będą mogli zdecydować się na naukę w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ). Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą też na tym etapie zakończyć naukę i podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000316 [dostęp: 18.02.2021 r.]

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia (posiadające kontynuację na poziomie technika).

Wszystkie zawody w branżowej szkole I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego z jednej kwalifikacji absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz uzyska wykształcenie zasadnicze branżowe.

Uczeń branżowej szkoły I stopnia będzie przystępował do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po zdaniu tego egzaminu i ukończeniu branżowej szkoły I stopnia uzyska wykształcenie zasadnicze zawodowe i otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Tak, warunkiem ukończenia szkoły danego typu jest przystąpienie do wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Podmiot prowadzący praktyczną naukę zawodu zapewnia uczniom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, niezbędne na danym stanowisku szkoleniowym.

Zajęcia praktyczne dla uczniów w szkołach branżowych I stopnia mogą odbywać się na terenie szkoły w pracowniach szkolnych, w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Zajęcia praktyczne u pracodawców muszą odbywać się na podstawie: umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartą między młodocianym a pracodawcą lub umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartą między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Uczeń branżowej szkoły I stopnia powinien kontynuować naukę jednego języka obcego (tego, którego uczył się na wcześniejszym etapie edukacyjnym). Uczeń technikum będzie uczył się dwóch języków obcych – kontynuacja z poprzednich lat nauki.

Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy, albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.
Praktyki zawodowe organizowane w innych podmiotach niż wymienione wyżej są prowadzone pod kierunkiem nauczycieli.

Młodociani pracownicy, którzy mają podpisaną umowę z pracodawcą, otrzymują wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale:
• w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5 %,
• w drugim roku nauki – nie mniej niż 6 %,
• trzecim roku nauki – nie mniej niż 7 %.

Każdego roku, do 1 lutego MEiN ogłasza prognozę w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dotyczącą zapotrzebowania na krajowym rynku pracy. Dokument zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach. Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Prognoza jest podzielona na części: krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach.
Obwieszczenie MEiN z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20230000145 [dostęp: 21.03.2023 r.]

Liczba godzin przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu w branżowej szkole I stopnia i w technikum określają ramowe plany nauczania i plany nauczania obowiązujące w danym typie szkoły. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin, a dla uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, jednak w wymiarze nie większym niż do 12 godzin na dobę, przy zachowaniu łącznego tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zajęcia praktyczne (dotyczy: branżowych szkół I stopnia) organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Praktyki zawodowe uczniów (dotyczy: techników) mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.

Sposób zaliczenia praktycznej nauki zawodu określa wewnątrzszkolny system oceniania przyjęty w danej szkole.